Bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoten 2019

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Als u een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan uw werknemers ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard wanneer zij deze wagen gebruiken voor privédoeleinden. Eén van de elementen om het belastbaar voordeel voor inkomstenjaar 2019 te berekenen, de referentie-CO2-uitstoot, is gekend.

FORFAITAIRE RAMING VAN HET VOORDEEL

Het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig wordt als volgt berekend:

(Cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-percentage

REFERENTIE-CO2-UITSTOOT BEPAALT HET CO2-PERCENTAGE

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. In 2019 bedragen deze referentie-CO2-uitstoten:

  • 107 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor;
  • 88 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 % voor de voormelde referentie-CO2-uitstoten. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger/lager ligt dan de referentie-CO2-uitstoot, wordt het basispercentage met 0,1 % per CO2-gram vermeerderd/verminderd. Het CO2-percentage moet minimum 4 % bedragen. Het maximum CO2-percentage is 18 %.

VOOR HET EERST EEN STIJGING VAN DE REFERENTIE-CO2-UITSTOTEN

Voor inkomstenjaar 2018 zijn de volgende referentie-CO2-uitstoten van toepassing:

  • 105 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor;
  • 86 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Na jaren van daling zijn de referentie-CO2-uitstoten voor het eerst gestegen sinds de toepassing van de in 2012 ingevoerde nieuwe forfaitaire ramingsmethode. Dit zorgt voor een daling van het CO2-percentage en bijgevolg ook voor een daling van het belastbaar voordeel van alle aard.

Voorbeeld:

De werknemer beschikt over een bedrijfswagen met een dieselmotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 90 g/km.

De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met een dieselmotor bedraagt 88 g/km in 2019. Het CO2-percentage voor 2019 bedraagt dus 5,7 % (= 5,5 % + [(90 – 88) x 0,1] %). In 2018 bedroeg het CO2-percentage 5,9 % ((= 5,5 % + [(90 – 86) x 0,1] %).

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, B.S. 27 december 2018.