Bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoten 2018

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Wanneer een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld aan werknemers of bedrijfsleiders ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hun hoofde wanneer deze wagen mag worden gebruikt voor privédoeleinden. Eén van de elementen om het belastbaar voordeel voor inkomstenjaar 2018 te berekenen, de referentie-CO2-uitstoot, is ondertussen gekend.

Forfaitaire raming van het voordeel

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig aan een werknemer of een bedrijfsleider berekend volgens de volgende formule:

(Cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-percentage

Referentie-CO2-uitstoot bepaalt het CO2-percentage

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. In 2017 bedragen deze referentie-CO2-uitstoten:

  • 105 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor;
  • 87 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 % voor de voormelde referentie-CO2-uitstoten. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger/lager ligt dan de referentie-CO2-uitstoot, wordt het basispercentage met 0,1 % per CO2-gram vermeerderd/verminderd. Het CO2-percentage moet minimum 4 % bedragen. Het maximum CO2-percentage is 18 %.

Elk jaar legt een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar vast.

Referentie-CO2-uitstoten 2018

De referentie-CO2-uitstoten voor inkomstenjaar 2018 zijn:

  • voor wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor: 105 g/km. De referentie-CO2-uitstoot voor deze wagens wijzigt dus niet;
  • voor dieselwagens: 86 g/km. Dit is een daling met 1 g/km in vergelijking met inkomstenjaar 2017.

Voorbeeld:

De werknemer beschikt over een bedrijfswagen met een dieselmotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 90 g/km.

De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met een dieselmotor bedraagt 86 g/km voor 2018. Het CO2-percentage voor 2018 bedraagt dus 5,9 % (= 5,5 % + [(90 – 86) x 0,1] %). In 2017 is het CO2-percentage gelijk aan 5,8 % ( = 5,5 % + [(90-87) x 0,1] %).

Bron: Koninklijk besluit van 13 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, B.S. 19 december 2017.

Auteur: Peggy Criel

21/12/2017