Bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoten 2014

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Wanneer een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld aan werknemers of bedrijfsleiders ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hun hoofde wanneer deze wagen mag worden gebruikt voor privédoeleinden. Eén van de elementen om het belastbaar voordeel voor inkomstenjaar 2014 correct te berekenen ontbrak echter nog, namelijk de referentie-CO2-uitstoten.

Forfaitaire raming van het voordeel

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig aan een werknemer of een bedrijfsleider berekend volgens de volgende formule:

(Cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-percentage

Referentie-CO2-uitstoot bepaalt het CO2-percentage 

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. In 2013 bedroegen deze referentie-CO2-uitstoten:

  • 116 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor;
  • 95 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 % voor de voormelde referentie-CO2-uitstoten. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger/lager ligt van de referentie-CO2-uitstoot, wordt het basispercentage met 0,1 % per CO2-gram vermeerderd/verminderd. Het CO2-percentage moet minimum 4 % bedragen. Het maximum CO2-percentage is 18 %.

Elk jaar legt een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar vast.

Referentie-CO2-uitstoten 2014 

De referentie-CO2-uitstoten voor inkomstenjaar 2014 dalen in vergelijking met de referentie-CO2-uitstoten van inkomstenjaar 2013:

  • de referentie-CO2-uitstoot voor dieselwagens bedraagt 93 g/km;
  • de referentie-CO2-uitstoot voor wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor bedraagt 112 g/km. 

Dit wil zeggen dat werknemers en bedrijfsleiders hun belastbaar voordeel zullen zien stijgen in 2014 aangezien het CO2-percentage stijgt.

Voorbeeld:

De werknemer beschikt over een bedrijfswagen met een benzinemotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 120 g/km.

De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met een benzinemotor bedraagt 112 g/km voor 2014. Het CO2-percentage voor 2014 bedraagt 6,3 % (= 5,5 % + [(120 – 112) x 0,1] %). In 2013 bedroeg het CO2-percentage 5,9 % ( = 5,5 % + [(120 – 116) x 0,1] %).

Bron: Koninklijk besluit van 24 januari 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1) , B.S. 29 januari 2014.

Auteur: Peggy Criel

29/01/2014