Bedrijfsvoorheffing op de inkomsten van niet-inwoners : wijzigingen vanaf 1 juli 2014

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De Belgische bedrijfsvoorheffing wordt op basis van drie schalen berekend. Op de inkomsten van niet-inwoners wordt naargelang het geval schaal I, II of III toegepast. Via een koninklijk besluit werden de regels om de toepasselijke schaal te bepalen gewijzigd. Zo schrapt men het begrip ‘niet-inwoner met tehuis in België’.

De schrapping van het begrip ‘niet-inwoner met tehuis in België’ zorgt ervoor dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen het vaststellen van de toepasselijke schaal voor de inkomsten toegekend tot en met 30 juni 2014 en de bepaling van de toepasselijke schaal voor de inkomsten toegekend vanaf 1 juli 2014.  

Schaal I en II is van toepassing op de inkomsten van niet-inwoners die:

 • gedurende het volledige belastbare tijdperk in België een tehuis hebben behouden;
 • niet gedurende het volledige belastbare tijdperk in België een tehuis hebben behouden maar die bezoldigingen verkrijgen:
  • voor in België geleverde prestaties;
  • ingevolge één of meerdere arbeidsovereenkomsten die het volledige kalenderjaar bestrijken;
  • en voor zover die arbeidsprestaties ten minste 75 pct. van de wettelijk voorziene arbeidsduur per overeenkomst bedragen.

Schaal III is van toepassing op de inkomsten van niet-inwoners die niet vallen onder het toepassingsgebied van schaal I of II.

De bedrijfsvoorheffing in schaal III is aanzienlijk hoger dan in de twee andere schalen. Deze niet-inwoners  genieten immers niet de voordelen zoals persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en belastingverminderingen die België aan zijn eigen inwoners toekent uit hoofde van hun burgerlijke stand of gezinssamenstelling. 

Het begrip ‘niet-inwoner met tehuis in België’ wordt geschrapt. Dit zorgt ervoor dat de toepasselijke schaal op de inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 juli 2014 als volgt moet worden bepaald.

Schaal I en II is van toepassing op de inkomsten van niet-inwoners die bezoldigingen verkrijgen:

 • voor in België geleverde prestaties;
 • ingevolge één of meerdere arbeidsovereenkomsten die het volledige kalenderjaar bestrijken;
 • en voor zover die arbeidsprestaties ten minste 75 pct. van de wettelijk voorziene arbeidsduur per overeenkomst bedragen.

Schaal III is van toepassing op de inkomsten van de niet-inwoners die niet vallen onder het toepassingsgebied van schaal I of II.

Bron: Koninklijk besluit van 18 juni 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, B.S. 23 juni 2014.

Auteur: Peggy Criel

03/07/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.