Bedrijfssmartphone: belastbaar voordeel bij toepassing van een split bill-regeling?

Auteur: Peggy Criel
Datum:

De minister van Financiën nam recent een merkwaardig standpunt in over het belastbaar voordeel van de bedrijfssmartphone. Waarom merkwaardig? Een werknemer betaalt volgens de minister geen belastingen op het voordeel van de bedrijfssmartphone bij een zogenaamde split bill-regeling.

SITUERING

Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe forfaitaire waarderingen voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde mobiele telefoon, internetaansluiting en telefoonabonnement. Deze forfaitaire waarderingen zijn zowel op sociaal als op fiscaal vlak van toepassing:

Aard van het voordeel

Forfaitaire waardering sinds 1/1/2018

Ter beschikking gestelde mobiele telefoon

36 EUR/jaar (per toestel)

Ter beschikking gestelde internetaansluiting (vast of mobiel)

60 EUR/jaar (ongeacht het aantal toestellen)

Ter beschikking gesteld telefoonabonnement (vast of mobiel)

48 EUR/jaar

DE WAARDE VAN DE SMARTPHONE ZONDER EEN SPLIT BILL-REGELING

Stelt de werkgever een smartphone ter beschikking met een mobiel telefoonabonnement en een internetaansluiting die de werknemer voor privédoeleinden mag gebruiken, dan bedraagt het voordeel voor de werknemer 144 EUR/jaar (= 36 EUR + 60 EUR + 48 EUR) of 12 EUR/maand.

PARLEMENTAIRE VRAAG

De minister van Financiën ontving de vraag of er een belastbaar voordeel voor de bedrijfssmartphone (of –gsm) van 36 EUR/jaar ontstaat wanneer een werknemer een rechtstreekse factuur van de provider ontvangt. De factuur dekt dan de kosten voor het privégebruik van het telefoonabonnement en/of de internetaansluiting (een zogenaamde split bill-regeling).

Verrassend genoeg antwoordt de minister dat er in dergelijk geval geen belastbaar voordeel ontstaat voor het toestel op voorwaarde dat:

  • Het daadwerkelijke en volledigepersoonlijke gebruik van het telefoonabonnement en/of de internetaansluiting ten laste valt van de werknemer;
  • De provider rechtstreeks een factuur stuurt naar de werknemer voor dit persoonlijke gebruik;
  • Het toegepaste grensbedrag, namelijk het bedrag waarboven elk gebruik geacht wordt privégebruik te zijn, vastgesteld is overeenkomstig ernstige normen en criteria. Het bedrag stemt met andere woorden overeen met de werkelijkheid.

De minister beoogt dus de situaties waarbij de werkgever een grensbedrag bepaalt dat het professionele gebruik van de smartphone dekt. Bij overschrijding ontvangt de werknemer een factuur van de provider.

GEVOLGEN

Wat als de kosten van hettelefoonabonnement en/of de internetaansluiting het grensbedrag niet overschrijden? Dan is er enkel sprake van een professioneel gebruik. Het is dan vanzelfsprekend dat er geen belastbaar voordeel voor het toestel ontstaat.

Is er wel een overschrijding? Dan dekt het overschrijdende gedeelte de kosten van het privégebruik van hettelefoonabonnement en/of de internetaansluiting. De kosten voor het privégebruik van het toestel betaalt de werknemer niet. In die zin is het dus verrassend dat de minister aanvaardt dat er dan toch geen belastbaar voordeel ontstaat voor het privégebruik van het toestel.

Het standpunt van de minister zal nog verder worden toegelicht door de FOD Financiën in een addendum aan de circulaire 2017/C/82.

EN OP SOCIAAL VLAK?

De minister van Financiën spreekt zich enkel uit over de fiscale behandeling van het voordeel. Op sociaal vlak zal het beheerscomité van de RSZ het punt nog verder onderzoeken. Het is dus afwachten of de RSZ het standpunt van de minister van Financiën zal volgen.

Wij volgen de discussies op en informeren van zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Bronnen: Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën en Begroting, 6 februari 2018, CRIV 54 COM 812, 2; K.B. van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement (1), B.S. 13 november 2017; Circulaire 2017/C/82 betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement.