Bachelors: verlaging van de fiscale lasten in 2020

Auteur: Isabelle Caluwaerts (legal expert)
Datum:

Indien bepaalde voorwaarden en formaliteiten worden nageleefd, kan de werkgever in enkele gevallen worden vrijgesteld van doorstorting aan de Schatkist van een deel van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van de werknemers die hij tewerkstelt. Zo kan aan werkgevers die actief zijn op het gebied van wetenschappelijk onderzoek een vrijstelling worden verleend wanneer zij werknemers tewerkstellen die in het bezit zijn van specifieke diploma's. Op die manier wil men wetenschappelijk onderzoek extra stimuleren.

Korte herhaling

De vermindering van de fiscale lasten wordt met name toegekend aan privéondernemingen die bezoldigingen betalen of toekennen aan onderzoekers die deelnemen aan onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's en die in het bezit zijn van een specifiek doctoraats- of masterdiploma of een diploma van burgerlijk ingenieur.

Sinds 1 januari 2018 is de vrijstelling uitgebreid naar bepaalde werknemers met een bachelordiploma. De reglementering preciseert de diploma’s die het recht openen op de vrijstelling.

Zowel het begrip ‘onderzoeker’ als het begrip ‘onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -programma’ worden gedefinieerd.

Bedrag van de vrijstelling

Voor doctors, burgerlijk ingenieurs en houders van een masterdiploma is de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing sinds 1 juli 2013 gelijk aan 80% van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op hun bezoldigingen.

De vrijstellingsmaatregel voor bachelors werd in verschillende fasen ingevoerd door de wet van 25 december 2017 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting en bedraagt sinds 1 januari 2018 40% van de bedrijfsvoorheffing die op hun bezoldigingen wordt ingehouden.

Hoeveel bedraagt de vrijstelling voor bachelors vanaf 2020?

De vrijstelling van doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing wordt voor de bachelors vanaf 1 januari 2020 verhoogd van 40% naar 80%.

Bovendien is het bedrag van de vrijstelling voor bachelors beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling berekend voor onderzoekers die in het bezit zijn van een specifiek master- of doctoraatsdiploma, of van een diploma burgerlijk ingenieur. Voor vennootschappen die voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de bezoldigingen zijn betaald als kleine vennootschap worden gekwalificeerd in de zin van artikel 15, §§ 1 tot 6 van het Wetboek van vennootschappen, wordt het percentage van de beperking verdubbeld en dus verhoogd tot 50%.

Het percentage van de vrijstelling wordt berekend op de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is op de bezoldigingen van onderzoekers met een bachelordiploma, zoals verduidelijkt door de wetgeving, en die betrekking hebben op onderzoek of ontwikkeling verricht in het kader van één of meerdere onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s.

Om deze vrijstelling te kunnen genieten, moet de werkgever bepaalde formaliteiten vervullen (aangiften en nominatieve lijst).

Onze Legal Partners kunnen u helpen

Om de vermindering van de fiscale lasten te kunnen genieten, moeten, naast de formaliteiten, een aantal strikte voorwaarden worden vervuld. Neem zeker contact op met onze Legal Partners (e-mail: legalpartners@partena.be of telefonisch op 02/549.30.10). Zij kunnen u helpen met het maken van een concrete analyse van uw situatie.

Bronnen: Artikel 275³ van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, Wet van 25 december 2017 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting, B.S. van 29 december 2017.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.