Asielzoekers krijgen sneller toegang tot de reguliere arbeidsmarkt

Auteur: Annemarie Vanderpoorten
Datum:

In de infoflash van 15 september 2015 “Asielzoekers en arbeidskaarten: enkele basisregels op een rij” werd reeds aangehaald dat er plannen waren om asielzoekers sneller toe te laten op de arbeidsmarkt.

Inmiddels werd de regelgeving met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers effectief gewijzigd. Hierdoor kunnen asielzoekers die zich in een asielprocedure bevinden sinds 9 november 2015 niet langer na 6 maanden maar reeds na 4 maanden toegelaten worden op de reguliere arbeidsmarkt.

In het KB wordt aangegeven dat deze wijziging werd ingegeven door het feit dat de asielcrisis door haar aard en omvang er toe noopt om de integratie van de asielzoekers in de Belgische samenleving te bevorderen.

Een snellere toegang tot een reguliere tewerkstelling als loontrekkende zou daartoe bijdragen. Tevens zouden asielzoekers hierdoor ook sneller in hun eigen bestaansmiddelen kunnen voorzien en via hun werk kunnen bijdragen tot onze samenleving.

Formaliteiten

Opdat de betrokken asielzoeker als loontrekkende tewerkgesteld zou kunnen worden op de reguliere arbeidsmarkt moet hij beschikken over een:

  • document met de datum van registratie in het bevolkingsregister; en
  • attest van immatriculatie (of “oranje kaart”); en

Dit is een Belgische verblijfstitel voor niet-EU-burgers. Asielzoekers ontvangen dit document in afwachting van een uitspraak over hun definitief verblijf. Intussen worden zij ingeschreven in het wachtregister.

  • arbeidskaart C

Buitenlandse onderdanen krijgen via een arbeidskaart C toegang tot de Belgische arbeidsmarkt indien zij een asielaanvraag hebben ingediend en vier maanden (voorheen zes maanden) na hun asielaanvraag nog geen betekening van de beslissing hebben gekregen van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).

Zij kunnen werken met de arbeidskaart C zolang er geen beslissing wordt betekend door de CGVS of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Met een arbeidskaart C komen zij in aanmerking voor om het even welke tewerkstelling in loondienst voor om het even welke werkgever.

De geldigheidsduur van de arbeidskaart C wordt steeds uitdrukkelijk vermeld. De duur kan maximum 12 maanden bedragen, maar is mede afhankelijk van de duur van het recht op verblijf in België.

Wanneer de asielzoeker tijdens de wachttijd een negatieve beslissing over zijn of haar dossier ontvangt, komt hij of zij uiteraard niet langer in aanmerking voor een arbeidskaart C.

Verplichtingen van de werkgever

Een werkgever kan een asielzoeker die beschikt over de bovengenoemde vereiste documenten onmiddellijk in dienst nemen. Hij moet geen speciale bijkomende administratieve verplichtingen vervullen. Wel moet de werkgever controleren of de verlenging van de arbeidskaart C en de verblijfsdocumenten tijdig werden aangevraagd en ook effectief bekomen werden.

Daarnaast moet de werkgever de asielzoeker ook tewerkstellen volgens dezelfde loon-en arbeidsvoorwaarden als de andere werknemers.

Bron: Koninklijk Besluit van 29 oktober 2015 tot wijziging van artikel 17 van het KB van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS 9 november 2015.

Auteur: Annemarie Vanderpoorten

08/01/2016