Arbeidsduur: wetswijzigingen vanaf 1 oktober 2013

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Om de arbeidswetgeving flexibeler te maken, heeft de wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen wijzigingen aangebracht aan de arbeidswet van 16 maart 1971.

=> Raadpleeg daaromtrent onze Infoflash van 2 september 2013.

Een Koninklijk Besluit van 11 september 2013, dat is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 september 2013, legt de datum waarop deze wijzigingen in werking treden vast op 1 oktober 2013.

Ditzelfde Koninklijk Besluit bepaalt ook de onderhandelingsprocedures die moeten worden gevolgd om:

  • de interne grens van de arbeidsduur binnen een referteperiode te verhogen (d.w.z. het aantal overuren waarboven inhaalrust moet worden toegekend);
  • het quotum 'niet-ingehaalde' overschrijdingsuren per kalenderjaar te verhogen (d.w.z. het aantal overschrijdingsuren dat de werknemer verkiest om niet in te halen).

Het gaat hier om procedures van overleg met de werknemers of hun vertegenwoordigers die op het niveau van de activiteitensector of (in principe) op het niveau van de onderneming moeten worden nageleefd.

=> In een volgende Infoflash zullen we deze wijzigingen in detail bespreken.

Bronnen: wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen, Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2013; Koninklijk Besluit van 11 september 2013 tot vaststelling van de onderhandelingsprocedures voor het verhogen van de interne grens van de arbeidsduur die in de loop van een referteperiode moet worden nageleefd en van het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust in toepassing van artikel 26bis, § 1bis en § 2bis, van de arbeidswet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 19 september 2013. 

Auteur: Catherine Mairy

24/09/2013