Arbeidsduur: wetswijzigingen

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Op vraag van de regering hebben de sociale partners begin 2013 een akkoord gesloten teneinde de arbeidswetgeving (in het bijzonder de Arbeidswet van 16 maart 1971) flexibeler te maken, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Een gedeelte van dit akkoord heeft zich vertaald in de wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen; deze wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2013.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen die door de wet van 17 augustus 2013 worden aangebracht aan de Arbeidswet van 16 maart 1971:

  • verhoging van de interne grens van de arbeidsduur binnen een referentieperiode (d.w.z. van het aantal overuren waarboven inhaalrust moet worden toegekend): de interne grens van 65 uur wordt verhoogd tot minstens 78 uur (voor zover bepaalde voorwaarden worden nageleefd);
  • verhoging van het aantal 'niet-ingehaalde' overschrijdingsuren per kalenderjaar (d.w.z. van het aantal overschrijdingsuren dat de werknemer niet wenst in te halen): het quotum van 65 uren wordt verhoogd tot minstens 91 uur (voor zover bepaalde voorwaarden worden nageleefd).

De datum waarop deze wijzigingen in werking zullen treden, moet nog door een Koninklijk Besluit worden vastgelegd.

=> In een volgende Infoflash zullen we deze wijzigingen in detail bespreken.

Bron: wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen, Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2013.

Auteur: Catherine Mairy

02/09/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.