Arbeidsdeal: opleidingsplan

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 30/11/2022 - 07:23
Laatste update: 30/11/2022 - 07:25

De arbeidsdeal voorziet in de verplichting voor bepaalde werkgevers om eenmaal per jaar (kalenderjaar) een opleidingsplan voor hun werknemers op te stellen.

Bedoelde ondernemingen

Alle ondernemingen van de privésector (voornamelijk) die minstens 20 werknemers tewerkstellen, moeten een opleidingsplan opstellen voor hun werknemers.

Inhoud van het opleidingsplan

Het opleidingsplan lijst de opleidingen op alsook de doelgroep van werknemers waarvoor ze bestemd zijn (bv. de werknemers die minstens 50 jaar oud zijn of een verminderde arbeidsgeschiktheid hebben).

Het plan wordt op papier of onder elektronische vorm opgesteld.

Concreet moet het opleidingsplan minimaal het volgende bevatten:

 • de formele opleidingen; bedoeld worden de opleidingen:
  • bestaande uit door lesgevers of opleiders ontwikkelde cursussen en stages;
  • gekenmerkt door een hoge graad van organisatie van de opleider of opleidingsinstelling;
  • die doorgaan op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is;
  • die tot een groep leerlingen gericht zijn;
  • en die ontwikkeld en beheerd worden door de onderneming zelf of door een extern organisme;

Bv. opleiding gevolgd in het kader van educatief verlof.

 • de informele opleidingen; bedoeld worden de opleidingen:
  • bestaande uit opleidingsactiviteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het werk (of de werkplek), maar andere dan deze bedoeld hierboven;
  • gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de individuele leerling of door een groep leerlingen (tijd, plaats, inhoud);
  • en waarvan de inhoud gekozen wordt volgens de individuele behoeften van de leerling op de werkplek;

Bv. deelname aan conferenties, beurzen en lezingen.

 • een toelichting over de wijze waarop het plan bijdraagt aan de investeringen in opleiding (ten minste 5 opleidingsdagen per jaar; 4 dagen in 2023).

Bij het opstellen van het opleidingsplan moet de werkgever:

 • de genderdimensie in aanmerking nemen;
 • bijzondere aandacht geven aan:
  • personen uit risicogroepen en meer bepaald werknemers van minstens 50 jaar oud;
  • werknemers met een handicap;
  • personen van buitenlandse afkomst (bv. werknemers die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten);
  • de knelpuntberoepen in zijn sector; de opleidingen voorzien in het plan moeten toelaten om het gebrek aan kandidaten in de knelpuntberoepen in de sector op te vangen;
  • de wijze van evaluatie met de werknemers.

Opgelet! In een bij koninklijk besluit verbindend verklaarde sectorale collectieve arbeidsovereenkomst kunnen de minimale voorwaarden vastgesteld worden waaraan een opleidingsplan moet voldoen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst moet neergelegd worden op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg):

 • voor het opleidingsplan voor het jaar 2023: uiterlijk op 30 november 2022;
 • voor het opleidingsplan voor de volgende jaren: uiterlijk op 30 september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het plan betrekking heeft.

Duur van het opleidingsplan

Het opleidingsplan voor de werknemers wordt voor een minimumduurtijd van 1 jaar gesloten.

Procedure en termijn

Het opleidingsplan voor de werknemers wordt opgesteld met naleving van een overlegprocedure die verschilt naargelang er in de onderneming al dan niet een ondernemingsraad (OR)/vakbondsafvaardiging (VA) is.

Als er in de onderneming een OR of, bij gebrek hieraan, een VA bestaat, dan verloopt de procedure als volgt:

 1. de werkgever stelt elk jaar een ontwerp van opleidingsplan op;
 2. de werkgever deelt dit ontwerp mee aan de OR of, bij gebrek hieraan, aan de VA;
 3. ten minste 15 dagen na deze mededeling wordt een vergadering van de OR of, bij gebrek hieraan, met de VA georganiseerd om het ontwerp te bestuderen;
 4. de OR of, bij gebrek hieraan, de VA brengt uiterlijk op 15 maart advies uit;
 5. de inhoud van het opleidingsplan moet uiterlijk op 31 maart vastgesteld worden.

Als er in de onderneming geen OR of VA bestaat, dan verloopt de procedure als volgt:

 1. de werkgever stelt elk jaar een ontwerp van opleidingsplan op;
 2. de werkgever legt dit ontwerp uiterlijk op 15 maart aan de werknemers voor;
 3. de inhoud van het opleidingsplan moet uiterlijk op 31 maart vastgesteld worden.

Bewaring en communicatie van het opleidingsplan

De werkgever bewaart het opleidingsplan voor de werknemers in de onderneming.

De werknemers en hun vertegenwoordigers hebben er op eenvoudige vraag toegang toe.

De werkgever moet ook een kopie van het opleidingsplan verzenden:

 • via elektronische weg,
 • naar de bevoegde ambtenaar,
 • binnen een termijn van één maand na de inwerkingtreding van het plan.

Opgelet! De datum van inwerkingtreding van deze verplichting en de wijze van verzending moeten nog bij koninklijk besluit worden vastgesteld.

Inwerkingtreding

De maatregel is op 1 september 2022 in werking getreden. Uiterlijk op 31 maart 2023 moet dus in de bedoelde ondernemingen voor het eerst een opleidingsplan opgesteld worden.

 

Bron: Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, B.S. 10.11.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.