APE: alles verandert op 1 januari 2022

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De Waalse werkgelegenheidssteun, algemeen bekend onder de naam APE (Aides à la Promotion de l'Emploi), zal vanaf 1 januari 2022 ingrijpend worden hervormd.

Er moet nog een uitvoeringsbesluit worden gepubliceerd, maar dit zijn alvast de belangrijkste wijzigingen die we mogen verwachten.

Deze hervorming beoogt, naast een administratieve vereenvoudiging, het behoud van de in het kader van de huidige APE-maatregel gecreëerde banen en de creatie van banen die aan prioritaire maatschappelijke behoeften beantwoorden.

In een eerste fase werken de Waalse regering en de Forem aan de duurzaamheid van de banen die momenteel in het kader van de APE-maatregel bestaan.

Wie kan de APE-steun genieten?

Als werkgever in de privésector moet u tot de non-profitsector behoren, d.w.z. :

 • Een vzw of een stichting van openbaar nut;
 • Een organisatie zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid die ten doel heeft ondernemingen te ondersteunen;
 • Een openbare huisvestingsmaatschappij (als bedoeld in de Waalse Huisvestingscode);
 • Een agentschap voor sociale huisvesting (als bedoeld in de Waalse Huisvestingscode);
 • Een “IDESS” (initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel).

Onder non-profitsector verstaan we de sectoren waarvan de activiteiten aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • Van openbaar nut zijn;
 • Geen winstoogmerk hebben;
 • Aan maatschappelijke behoeften voldoen, waarin anders niet of slechts gedeeltelijk zou zijn voorzien.

Zijn uitgesloten:

 • De instellingen met rechtspersoonlijkheid voor hun activiteiten inzake beroepsopleiding, evenals voor hun activiteiten die gesubsidieerd worden in het kader van hun organieke of statutaire opdrachten behalve die opdrachten die de steun aan ondernemingen als doel hebben en die gesubsidieerd worden door een overheid of een openbare instelling die ervan afhangt;
 • De vzw's en de instellingen van openbaar nut die het onderwijs als maatschappelijk doel hebben;
 • De feitelijke verenigingen.

De maatregel is ook voor u beschikbaar als u afhangt van de onderwijssector of van de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Plaats

Als werkgever van de non-profitsector moet u een vestigingseenheid hebben in het Franstalig Waals Gewest (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap).

De werknemers voor wie u de APE-maatregel geniet, moeten tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Franstalig Waals Gewest.

Uitzondering: de APE-maatregel zoals die tot 31 december 2021 bestaat, laat u toe om APE-steun te genieten voor werknemers die u op het grondgebied van een ander Gewest tewerkstelt.

In het kader van deze hervorming moet u ze niet verplaatsen. De Forem zal u evenwel per brief in kennis stellen van het maximumaantal APE-werknemers dat u op het grondgebied van een ander Gewest dan het Franstalig Waals Gewest kan tewerkstellen.

U kan de nieuwe steun voor hen blijven genieten op voorwaarde dat het aantal werknemers dat u in het andere Gewest tewerkstelt (BHG of FG), niet groter is dan het aantal werknemers dat daar tussen 1 oktober 2020 en 30 september 2021 onder de oude APE-maatregel was tewerkgesteld.

Werkgelegenheidsvolume

De Forem zal 3 controles uitvoeren:

 • Controle van het duurzame werkgelegenheidsvolume de APE-banen.
 • Controle van het globale werkgelegenheidsvolume: alle werknemers die u tewerkstelt. Het is gebaseerd op een foto van een gemiddelde over 2017-2018-2019. Het behoud van het globale werkgelegenheidsvolume wordt gecontroleerd in jaar N+1, d.w.z. voor het eerst in 2023.
  • Als uw werkgelegenheidsvolume groter is dan 5 VTE en u voor 90% aan uw verplichting voldoet, wordt u geacht aan uw verplichting te hebben voldaan.
  •  Als uw werkgelegenheidsvolume lager is dan of gelijk is aan 5 VTE en u voor 80% aan uw verplichting voldoet, wordt u geacht aan uw verplichting te hebben voldaan.
  • Als u uw verplichting niet nakomt, wordt het bedrag van de subsidie voor het betreffende jaar teruggevorderd ten belope van het globale werkgelegenheidsvolume dat niet werd gerespecteerd.
  • Als u gedurende 3 opeenvolgende jaren uw verplichting niet nakomt, zal het bedrag van de subsidie definitief worden verminderd met het bedrag van de vermindering die zich in elk van die 3 jaren herhaaldelijk heeft voorgedaan.

De Waalse Regering moet nog bepalen hoe dit globale werkgelegenheidsvolume zal worden gecontroleerd. De rol van controleur wordt toevertrouwd aan de Forem, die dit zal doen op basis van gegevens uit authentieke bronnen (DMFA).

 • Controle van de daadwerkelijk door de werkgever gedragen kosten voor de APE. Voor het jaar 2022 zal de Forem zich baseren op de DMFA op 30.06.2023. Het is niet uitgesloten dat de Forem u via zijn interface om aanvullende informatie vraagt.

Financiële steun

De financiële steun die u als werkgever ontvangt wanneer u werknemers onder het APE-statuut tewerkstelt, wordt vanaf 1 januari 2022 een subsidie.

Dit betekent dat u geen verminderingen van de patronale RSZ-bijdragen meer zal genieten.

De subsidie die u zal ontvangen, wordt door de Forem berekend op basis van het bedrag van de APE-steun dat u gedurende 3 referentiejaren hebt ontvangen: 2017, 2018 en 2019.

Het wordt betaald in 4 driemaandelijkse termijnen.

De Forem heeft u de gegevens meegedeeld waarmee u op haar website een simulatie kan maken van de berekening van uw toekomstige APE-subsidie.

Wat moet u doen?

Wanneer u op 30 september 2021 geniet van een beslissing tot toekenning van de huidige APE-maatregel, dan zal u recht blijven hebben op de nieuwe APE-maatregel vanaf 1 januari 2022. 

U hebt waarschijnlijk al informatie ontvangen van uw Federatie en/of de Forem over de overgang van uw huidige APE-werknemers naar de nieuwe maatregel.

Met de identificatiegegevens die u van de Forem hebt gekregen, kan u uw persoonlijke werkgeversruimte activeren. Dit is nodig omdat u het bestand van de APE-werknemers (dat u moet bijhouden) moet aanvullen.

Zo hebt u ook toegang tot de rekentool wanneer u een nieuwe werknemer met het APE-statuut wenst aan te werven. Op de dag vóór de aanwerving kan u via de rekentool nagaan of hij in aanmerking komt voor de APE-maatregel.

Bron: decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften, BS 01.07.2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.