Analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de werknemers: een verplichting?

Auteur: -
Datum:

Om te bepalen of het bezoldigingsbeleid dat in hun onderneming gevoerd wordt genderneutraal is, moeten bepaalde werkgevers een gedetailleerde analyse opstellen over de bezoldigingsstructuur van de werknemers.

Bedoelde werkgevers?

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, zijn verplicht een analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de werknemers op te stellen.

Ter herinnering! Om het gemiddeld aantal werknemers te kennen dat in de onderneming tewerkgesteld is, moeten de berekeningsmodaliteiten worden toegepast die gelden inzake sociale verkiezingen.

Volledig of beknopt formulier?

Het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers wordt opgesteld aan de hand van:

  • een volledig formulier als de werkgever gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstelt;
  • een beknopt formulier als de werkgever gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 maar minder dan 100 werknemers tewerkstelt.

Termijn?

De bedoelde werkgevers moeten om de 2 jaar het analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de werknemers overmaken aan de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging.

Dit verslag wordt verstrekt en besproken in de loop van de 3 maanden die volgen op het afsluiten van het dienstjaar. Het wordt verzonden ten minste 15 dagen voor de vergadering die belegd is om dit te onderzoeken.

Ter herinnering! Het 1e analyseverslag heeft betrekking op het boekjaar afgesloten in 2014.

Hoe helpt Partena Professional u om deze verplichting te vervullen?

Partena Professional stelt zijn expertise ter beschikkingen helpt u bij het opstellen van het analyseverslag.

Raadpleeg ons aanbod.

 

 

Auteur: -

26/02/2015