Analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de werknemers ‘2015-2016’

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Om te bepalen of het bezoldigingsbeleid dat in hun onderneming gevoerd wordt genderneutraal is, moeten bepaalde werkgevers een gedetailleerde analyse opstellen over de bezoldigingsstructuur van de werknemers.

Het 1e analyseverslag had betrekking op het boekjaar afgesloten in 2014.

De volgende analyseverslagen hebben betrekking op twee boekjaren. Het volgende verslag heeft bijgevolg betrekking op de boekjaren 2015-2016.

Bedoelde werkgevers 

Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen, zijn verplicht een analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de werknemers op te stellen.

Ter herinnering! Om het gemiddeld aantal werknemers te kennen dat in de onderneming tewerkgesteld is, moeten de berekeningsmodaliteiten worden toegepast die gelden voor de sociale verkiezingen.

Volledig of beknopt formulier 

Het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers wordt opgesteld aan de hand van:

  • een volledig formulier indien de werkgever gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstelt;
  • een beknopt formulier indien de werkgever gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 maar minder dan 100 werknemers tewerkstelt.

Procedure en termijnen 

De bedoelde werkgevers moeten om de 2 jaar het analyseverslag over de bezoldigingsstructuur van de werknemers overmaken aan de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging.

Dit verslag wordt verstrekt en besproken in de loop van de 3 maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar, d.w.z. voor het volgende verslag (in principe) uiterlijk op 31 maart 2017. Het wordt overgemaakt minstens 15 dagen vóór de vergadering tijdens welke het verslag wordt besproken.

Hoe helpt Partena Professional u om deze verplichting te vervullen?

Partena Professional stelt zijn expertise ter beschikkingen helpt u bij het opstellen van het analyseverslag.

Neem contact op met uw Payroll Consultant voor meer informatie.

Bronnen: de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen; koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers, Belgisch Staatsblad van 15 mei 2014; koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de modellen van de formulieren die als basis moeten dienen voor dit analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers, Belgisch Staatsblad van 15 mei 2014; Website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

Auteur: Catherine Mairy

16/02/2017