Ambassades vallen voortaan onder een paritair comité

Auteur: Laurence Philippe - Anne Ghysels
Datum:

Tot hiertoe waren ambassades uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 inzake de paritaire comités en cao’s. Dit betekent dat ze onder geen enkel paritair comité vielen. Sinds 15 februari 2018 is dit niet langer het geval.

U valt voortaan onder het aanvullend paritair comité (PC) voor de non-profitsector nr. 337 voor uw personeel dat geen geprivilegieerd statuut geniet, indien u behoort tot een van de volgende categorieën:

  • diplomatieke zending;
  • missie bij internationale organisaties die hun zetel hebben in België;
  • consulaire post;
  • diplomatieke ambtenaar;
  • buitenlandse consulaire ambtenaar

Uw werknemers die uitsluitend of hoofdzakelijk tuinen onderhouden voor eigen rekening vallen onder het PC 145.

U bent een diplomatiek ambtenaar of een buitenlandse consulaire ambtenaar (u bent dus werkgever als natuurlijk persoon). Dan vallen bepaalde specifieke activiteiten onder een ander paritair comité dan het PC 337: uw dienstboden vallen onder het PC 323.

Wat zijn de gevolgen van deze verandering?

Sinds 15 februari 2018 zullen alle cao’s van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de specifieke cao’s voor het paritair comité nr. 337 op u van toepassing zijn.

Sectorale verplichtingen (specifiek voor PC 337)

In dit paritair comité zijn de volgende cao-bepalingen van toepassing.

Wat betreft het loon van de werknemers heeft het paritair comité 337 geen barema’s of beroepsclassificatie ingevoerd. Bijgevolg is het gewaarborgd maandelijks minimumloon dat vastgelegd wordt door de cao nr. 43 van de NAR van toepassing op de werknemers. Het paritair comité heeft bovendien een indexeringsmechanisme vastgelegd. De vastgelegde en de effectief betaalde lonen zijn gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsindex. De laatste indexering vond plaats in juli 2017 en de volgende indexering zou in 2019 moeten plaatsvinden.

Voor tijdskrediet geldt de cao nr. 103ter van de NAR. Bovendien werden er twee cao’s afgesloten in de sector. Enerzijds worden het directiepersoneel en het personeel dat onmisbaar is voor de goede werking van de onderneming uitgesloten van het toepassingsgebied van de cao nr. 103ter. Zij kunnen enkel tijdskrediet genieten met het akkoord van de werkgever. Anderzijds hebben werknemers met een lange loopbaan die een zwaar beroep uitoefenen of die tewerkgesteld zijn in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering toegang tot het recht op de uitkeringen voor een landingsbaan vanaf 55 jaar.

Voor het sociaal fonds van de sector is er voor elk kwartaal van 2018 een bijdrage van 0,10% verschuldigd ten gunste van risicogroepen. Deze bijdrage wordt rechtstreeks geïnd door de RSZ.

Het paritair comité 337 heeft geen andere bepalingen voorzien. Bijgevolg is er geen verplichting om een eindejaarspremie te betalen. De sector legt geen extralegale verlofdagen vast, noch de verplichting om maaltijdcheques toe te kennen.

Op onze website vindt u de specifieke sectorale informatie terug voor uw sector. https://www2.partena-professional.be/LegalPortal#!/login?language=nl

Wanneer de sector niets heeft vastgelegd, is het uiteraard steeds mogelijk om extra voordelen aan de werknemers toe te kennen (extralegale verlofdagen, eindejaarspremie, ecocheques, ...).

Intersectorale bepalingen (NAR)

De Nationale Arbeidsraad (NAR) keurt collectieve overeenkomsten goed die van toepassing zijn op alle werkgevers die onderworpen zijn aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Deze talrijke cao’s voorzien onder meer de volgende bepalingen.

De wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen is enkel van toepassing op de werkgevers onderworpen aan de wet van 5 december 1968. De cao nr. 119 van de NAR die eruit voortvloeit, legt de maximale marge voor de loonkostontwikkeling, ook wel de ‘loonnorm’ genoemd, vast. Deze marge werd vastgelegd op 1,1% voor de periode 2017-2018. Deze norm die de maximale stijging van de loonkost vastlegt, geldt voortaan voor de ambassades.

Voor de vervoerskosten is er geen specifieke cao. Bijgevolg geldt de cao nr. 19octies van de NAR die voorziet in een tegemoetkoming in de vervoerskosten van werknemers die gebruikmaken van het openbaar vervoer.

In de sector is er geen verplichting om ecocheques toe te kennen. Voortaan geldt evenwel cao nr. 98quater waardoor het mogelijk is om ecocheques toe te kennen.

De sector heeft niets vastgelegd op het vlak van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Bijgevolg gelden de intersectorale cao’s van de NAR.

De NAR heeft heel wat andere cao’s goedgekeurd die onder meer betrekking hebben op outplacement, nachtwerk, collectief ontslag, telewerk, de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao 90), ontslagmotivering of het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers.

Vragen omtrent uw verplichtingen? Wilt u weten wat u moet doen om in orde te zijn na deze wijziging? Contacteer onze Legal Partners via legalpartners@partena.be . Zij helpen u graag verder.

Bron: wet houdende diverse bepalingen inzake werk van 15 januari 2018

Auteur: Laurence Philippe - Anne Ghysels

08/03/2018