Algemene staking op 13 februari: welk loon krijgen de werknemers?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Het ABVV, het AVC en de ACLVB hebben in gemeenschappelijk vakbondsfront een algemene stakingsaanzegging ingediend voor nu woensdag 13 februari.

We kunnen dus verwachten dat de werkzaamheden in de bedrijven ernstig ontregeld zullen worden omdat bepaalde werknemers het werk zullen neerleggen en/of omdat stakingsposten de werknemers zullen beletten aan de slag te gaan.

Verder zal het openbaar vervoer waarschijnlijk op heel wat plaatsen verstoord zijn of zelfs volledig stilliggen. Op de autowegen worden grote fileproblemen voorzien.

Sommige werknemers zullen dus met vertraging of helemaal niet op het werk aankomen.

Moet de werkgever de ‘niet-gewerkte’ uren omwille van de staking uitbetalen?

Afwezigheid op het werk wegens stakingsacties die betrekking hebben op de onderneming

Stakende werknemers

De werkgever moet aan de stakende werknemers geen loon toekennen voor de stakingsdag.

Stakende werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten kunnen een stakingsvergoeding (dagvergoeding) genieten. Die wordt uitbetaald door hun vakbond op voorwaarde dat die de staking erkend heeft.

Werknemers die niet staken en die verhinderd worden om te werken

Er moet geen loon worden toegekend aan werknemers die niet staken en die verhinderd worden om te werken wegens:

  • een stakingsactie waaraan ze niet deelnemen en voor zover de werkgever ze geen andere taken kan toewijzen;
  • een stakingspost aan de ingang van de onderneming (of een industrieterrein);
  • een staking in een andere onderneming (leverancier, klant, toeleverancier, ... van de onderneming).

Die werknemers krijgen eventueel tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ingevolge staking op voorwaarde dat het beheerscomité van de RVA de toekenning ervan goedkeurt.
Opgelet! Voor het beheerscomité zijn toestemming verleent, onderzoekt het met name of de werknemers behoren tot de arbeidseenheid waarin zich stakende werknemers bevinden en of ze belang kunnen hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers. In geval van een algemene staking beslist het beheerscomité van de RVA meestal om geen werkloosheidsuitkeringen toe te kennen.

Afwezigheid op het werk wegens staking bij het openbaar vervoer

Principe

Krachtens artikel 27, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 kan de werknemer aanspraak maken op zijn volledig dagloon indien hij op het ogenblik dat hij op het werk komt, geschikt is om te werken en indien hij, zich normaal naar het werk begevend, met vertraging of niet op de plaats van het werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil.

Toepassing

De werknemers die te laat of niet op de plaats van het werk aankomen wegens de staking van het personeel van het openbaar vervoer kunnen, in principe, geen aanspraak maken op het loon voor de niet-gewerkte uren.

De staking werd immers enkele dagen geleden al aangekondigd. De media hebben die informatie op grote schaal verspreid. De reden van de vertraging of afwezigheid op het werk (staking van het personeel van het openbaar vervoer) is dus niet onverwacht en ligt vóór het vertrek van de werknemer. Die had bijgevolg de vereiste maatregelen kunnen treffen om op tijd op het werk aan te komen.

=> Toch dient men met 'gezond verstand' en begrip te handelen. Zelfs indien de werknemer alle nodige maatregelen neemt (bv. vroeger vertrekken), is hij er nog niet altijd zeker van dat hij op tijd op het werk zal aankomen. Het kan ook dat de werknemer zich helemaal niet naar het werk kan begeven omdat hij onmogelijk zijn eigen wagen kan gebruiken, kan worden meegenomen door een collega of te voet kan komen.

Belangrijke opmerking

Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de ‘niet-gewerkte’ uren op woensdag 13 februari a.s. Het speelt geen rol of die het gevolg zijn van deelname aan de staking, het feit dat de werknemer verhinderd is om te werken wegens stakingsacties in de onderneming (of in een derde onderneming) of wegens de staking van het openbaar vervoer.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.