Algemene outplacementregeling: wat verandert er?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk voorziet in een wijziging van de reglementering betreffende de algemene outplacementregeling. Deze wijziging heeft meer bepaald betrekking op de regel die bepaalt dat de werkgever het recht heeft om 4 weken aan te rekenen op de periode die gedekt wordt door de opzeggingsvergoeding toegekend aan de werknemer die ontslagen werd.

PRINCIPE

De werknemer die ontslagen is met een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken (of met een vergoeding die overeenstemt met het resterende gedeelte van die opzeggingstermijn) heeft recht op:

  • outplacementbegeleiding van 60 uren ter waarde van 1/12 van het jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, met een minimumwaarde van € 1.800 en een maximumwaarde van € 5.500. Ingeval de arbeidsregeling van de werknemer deeltijds is, wordt deze minimum- en maximumvork herleid aan de hand van de tewerkstellingsbreuk. Deze outplacementbegeleiding wordt gewaardeerd op 4 weken loon;
  • een opzeggingsvergoeding die overeenstemt hetzij met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn, waarop 4 weken worden aangerekend voor de waarde van de outplacementbegeleiding.

Verduidelijking: De werkgever moet spontaan aan de werknemer schriftelijk een geldig outplacementaanbod doen binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Sinds 1 januari 2016 is de periode die wordt gedekt door de opzeggingsvergoeding verminderd met 4 weken, ongeacht de beslissing van de werknemer aan wie een outplacementaanbod werd gedaan (aanvaarding of weigering).

NIEUW

De werknemer die op basis van een medisch getuigschrift van zijn behandelende geneesheer en, indien de werkgever daartoe het initiatief neemt, een medisch getuigschrift van een tweede geneesheer die door de werkgever is gemandateerd, binnen 7 dagen vanaf de dag waarop hij kennis heeft genomen van zijn ontslag attesteert dat hij ongeschikt is om outplacement te volgen wegens medische redenen heeft geen recht op outplacementbegeleiding. In dat geval mag de werkgever de 4 weken niet aanrekenen op de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding.

Deze wijziging treedt in werking op 15 februari 2018.

Bron: artikel 52 van de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, B.S. 5 februari 2018.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.