Afwijkende opzeggingstermijnen: voor welke werknemers?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Op 1 januari 2014 zijn dezelfde opzeggingstermijnen in werking getreden voor arbeiders en bedienden in het kader van het eenheidsstatuut.

= > Zie hieromtrent onze Infoflashes van 9 december 2013 en 12 december 2013.

Die nieuwe opzeggingstermijnen (hierna 'gewone opzeggingstermijnen'/'gewone regeling') gelden echter niet voor alle arbeiders. Er zijn namelijk afwijkende opzeggingstermijnen van toepassing op de arbeiders die tot bepaalde paritaire comités behoren, voor zover ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voor welke arbeiders gelden die afwijkende opzeggingstermijnen op dit moment?

De afwijkende opzeggingstermijnen worden uitgedrukt in weken en zijn als volgt bepaald:

Anciënniteit

Termijn in geval van ontslag door de werkgever

Termijn in geval van ontslag door de werknemer

0 - < 3 maanden

2 weken

1 week

3 - < 6 maanden

4 weken

2 weken

6 maanden - < 5 jaar

5 weken

2 weken

5 - < 10 jaar

6 weken

3 weken

10 - < 15 jaar

8 weken

4 weken

15 - < 20 jaar

12 weken

6 weken

20 jaar en +

16 weken

8 weken

De afwijkende opzeggingstermijnen zijn van toepassing, hetzij tijdelijk, hetzij permanent.

Tijdelijke toepassing 

De afwijkende opzeggingstermijnen zijn tijdelijk van toepassing tot uiterlijk 31 december 2017 op de arbeiders die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • behoren tot een paritair comité dat op 31 december 2013 bij KB voorzag in specifieke opzeggingstermijnen (= sectorale opzeggingstermijnen),
  • in geval van ontslag door de werkgever recht hebben op een sectorale opzeggingstermijn die korter is dan de opzeggingstermijn in bovenstaande tabel in geval van ontslag door de werkgever (= afwijkende opzeggingstermijn), rekening houdende met de anciënniteit verworven op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst.

Voor deze arbeiders loopt de afwijkende regeling uiterlijk af op 31 december 2017. De nieuwe gewone opzeggingstermijnen zullen dus op hen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2018.

In de paritaire comités beoogd door de tijdelijke toepassing van de afwijkende opzeggingstermijnen kan echter een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten die voorziet in een snellere overgang naar de gewone regeling.

Er zijn momenteel drie paritaire comités die zo'n collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten. Het betreft de paritaire comités nr. 140.04 (onder voorbehoud van bevestiging door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), 142.02 en 311. In die drie sectoren zijn de gewone opzeggingstermijnen met terugwerkende kracht van toepassing sinds 1 januari 2014.

Bij publicatie van deze Infoflash geldt de tijdelijke toepassing van de afwijkende opzeggingstermijnen dus voor de volgende paritaire comités: 109, 124, 126, 128.01, 128.02, 147, 301.01, 324, 330.

Opgelet! Niet noodzakelijk alle arbeiders die onder deze paritaire comités ressorteren vallen echter onder het (tijdelijke) toepassingsgebied van de afwijkende opzeggingstermijnen.

De afwijkende opzeggingstermijnen zijn namelijk alleen van toepassing op de arbeiders die behoren tot een van deze paritaire comités en waarvoor, rekening houdende met hun anciënniteit verworven op het ogenblik van de beëindiging, de sectorale opzeggingstermijn (voorzien bij ontslag door de werkgever) korter is dan de afwijkende opzeggingstermijn (voorzien in geval van ontslag door de werkgever).

De arbeiders die behoren tot een van deze paritaire comités en waarvoor, rekening houdende met hun anciënniteit verworven op het ogenblik van de beëindiging, de sectorale opzeggingstermijn (voorzien bij ontslag door de werkgever) gelijk is aan of langer is dan de afwijkende opzeggingstermijn (voorzien bij ontslag door de werkgever), zijn daarentegen uitgesloten van het toepassingsgebied van de afwijkende opzeggingstermijnen. Voor deze arbeiders geldt de gewone regeling.

Deze vergelijkingsregel tussen de sectorale opzeggingstermijn (in geval van ontslag door de werkgever) en de afwijkende opzeggingstermijn (in geval van ontslag door de werkgever) moet worden toegepast om de regeling te bepalen die van toepassing is (gewoon of afwijkend), zowel in geval van ontslag door de werkgever als in geval van ontslag door de werknemer.
Hij geldt overigens voor alle arbeiders die behoren tot de bedoelde paritaire comités, ongeacht de datum waarop de uitvoering van de overeenkomst begint (vóór of vanaf 1 januari 2014).

Permanente toepassing 

De afwijkende opzeggingstermijnen zijn permanent (zonder beperking in de tijd) van toepassing op de arbeiders die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • behoren tot een paritair comité dat op 31 december 2013 bij KB voorzag in specifieke opzeggingstermijnen (= sectorale opzeggingstermijnen),
  • recht hebben op een sectorale opzeggingstermijn die:
    • in geval van ontslag door de werkgever, korter is dan de opzeggingstermijn in bovenstaande tabel in geval van ontslag door de werkgever (= afwijkende opzeggingstermijn), rekening houdende met de anciënniteit verworven op het ogenblik van de beëindiging,
    • in geval van ontslag door de werknemer, korter is dan de opzeggingstermijn in bovenstaande tabel in geval van ontslag door de werknemer (= afwijkende opzeggingstermijn), rekening houdende met de anciënniteit verworven op het ogenblik van de beëindiging,
  • geen vaste plaats van tewerkstelling hebben,
  • gewoonlijk op tijdelijke of mobiele werkplaatsen één of meer van de volgende activiteiten uitvoeren: graafwerken, grondwerken, funderings- en verstevigingswerken, waterbouwkundige werken, wegenwerken, landbouwwerken, plaatsing van nutsleidingen, bouwwerken, montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen, inrichtings- of uitrustingswerken, verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingswerken, sloopwerken, instandhoudingswerken, onderhouds-, schilder- en reinigingswerken, saneringswerken, afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer van de hierboven vermelde werken.

Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden de werknemers bedoeld die aan de hogervermelde voorwaarden voldoen en die behoren tot paritaire comités nr. 124 of 126.

De afwijkende opzeggingstermijnen zijn van toepassing zowel op de arbeiders waarvan de uitvoering van de overeenkomst aanvangt vanaf 1 januari 2014 als op de arbeiders waarvan de uitvoering van de overeenkomst aanving vóór 1 januari 2014.

Bron: artikel 70 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, B.S. 31 december 2013, Ed. 3.

Auteur: Catherine Legardien

28/03/2014