Afschaffing van het ‘decembervoorschot’ op vlak van de bedrijfsvoorheffing

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Vanaf dit jaar wordt het ‘decembervoorschot’ op vlak van de bedrijfsvoorheffing afgeschaft. Dit heeft gevolgen voor de zogenaamde grote werkgevers en kwartaalaangevers. Zij moeten in de maand december de bedrijfsvoorheffing niet langer vervroegd doorstorten aan FOD Financiën.

Betalingstermijn bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing moet in principe maandelijks worden betaald binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend.

Wanneer de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten van 2020 lager was dan 41.700,00 EUR dan is de bedrijfsvoorheffing pas betaalbaar binnen de 15 dagen na het verstrijken van elk kwartaal waarin de inkomsten zijn betaald of toegekend. Ondernemingen die onder deze regel vallen noemen we kwartaalaangevers.  

Bijzondere bepalingen voor de maand december

Voor de maand december waren er tot 2020 bijzondere bepalingen voor bepaalde categorieën van ondernemingen. In afwijking op de hierboven uiteengezette betalingstermijnen, werd immers gevraagd de bedrijfsvoorheffing op een vroeger tijdstip te vereffenen.

Grote werkgevers

Grote werkgevers zijn werkgevers die in 2020 meer dan 2.500.000,00 EUR bedrijfsvoorheffing verschuldigd waren. Zij moesten voorheen de bedrijfsvoorheffing van de inkomsten die zijn betaald of toegekend gedurende de eerste 15 dagen van december, uiterlijk op 24 december betalen aan de FOD Financiën.

Kwartaalaangevers

Aan de kwartaalaangevers werd gevraagd de te betalen bedrijfsvoorheffing van de maanden oktober en november te betalen tegen 15 december.

Afschaffing van het ‘decembervoorschot’

De vervroegde betaling van bedrijfsvoorheffing in de maand december, het zogenaamde decembervoorschot, wordt afgeschaft vanaf inkomstenjaar 2021, zowel voor de grote werkgevers als voor de kwartaalaangevers.

Voor de kwartaalaangevers wordt de vervaldag geldig voor het 4de kwartaal nu identiek aan deze van de 3 andere kwartalen, zijnde uiterlijk de 15e van de maand volgend op het kwartaal (= 15 januari).

Deze afschaffing geldt voor onbepaalde duur.

Bent u klant bij Partena Professional?

U hoeft geen actie te ondernemen. Partena Professional past de afschaffing van het ‘decembervoorschot’ automatisch toe bij haar facturatie en de periodieke aangiften naar de FOD Financiën.

Bron: Wet van 2 april houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 13 april 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.