Afschaffing van de IPA-korting van 1 % voor de profitsector

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Sedert 1 april 2016 genieten werkgevers uit de profitsector niet langer de IPA-korting (of nog, de structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing) van 1 %. Door de maatregelen genomen in het kader van de taxshift werd deze vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing omgezet in een verlaging van de patronale sociale zekerheidsbijdragen.

Wat is de IPA-korting?

De IPA-korting is een fiscale lastenverlaging in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing die wordt toegekend aan werkgevers uit de privésector en aan bepaalde nv’s van publiek recht. De vrijstelling is gelijk aan een percentage van het brutobedrag van de bezoldigingen voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.

Sedert 1 januari 2010 bedraagt het percentage van de vrijstelling 1 %. Een verhoging tot 1,12 % is van toepassing voor zover de ondernemingen en natuurlijke personen beantwoorden aan de definitie van kmo zoals vastgelegd in het Wetboek van Vennootschappen (artikel 15, § 1 tot § 6).

Wat is gewijzigd op 1 april 2016 voor de werkgevers uit de profitsector?

Werkgevers uit de profitsector genieten niet langer de IPA-korting van 1 %. Deze fiscale lastenverlaging werd vanaf 1 april 2016 omgezet in een verlaging van de patronale sociale zekerheidsbijdragen. Voor zover zij voldoen aan de voorwaarden van een kmo, kunnen zij echter blijven genieten van de structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 0,12 %.

In het kader van deze maatregel wordt met werkgevers uit de profitsector bedoeld, de werkgevers die niet behoren tot één van de volgende paritaire (sub)comités: 318, 318.1, 318.2, 319, 319.1, 319.2, 329,329.1, 329.2, 329.3, 330, 331 en 332. Werkgevers die behoren tot één van de deze voormelde paritaire (sub)comités genieten verder de IPA-korting van 1 %.

Opmerking: De beschutte werkplaatsen die vallen onder het paritair comité 327 behoren in het kader van deze maatregel tot de zogenaamde ‘profitsector’. Zij zouden echter vanaf 1 april 2016 tot de ‘non-profitsector’ behoren voor de toepassing van deze maatregel waardoor zij toch zouden kunnen blijven genieten van de IPA-korting van 1 %. Wij brengen u op de hoogte van zodra deze maatregel definitief wordt ingevoerd.

Bron: Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (1), B.S. 30 december 2015.

Auteur: Peggy Criel

21/04/2016