Afschaffing van de carenstermijn

Datum:

Vanaf 1 juli 2019 zal de zelfstandige die arbeidsongeschikt is, niet langer 14 dagen moeten wachten op de uitbetaling van de uitkeringen van het ziekenfonds. Deze zullen worden gestort vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid. Er moet één enkele voorwaarde worden vervuld: de duur van de ongeschiktheid moet minstens 8 dagen bedragen (op basis van de datum van de vaststelling van de ongeschiktheid op het medisch getuigschrift opgesteld door de behandelende geneesheer).

De afschaffing van de carenstermijn is het resultaat van een wetsvoorstel dat werd goedgekeurd om de discriminatie tussen zelfstandige en loontrekkende werknemers te verminderen: het loon van loontrekkenden wordt immers gewaarborgd vanaf de eerste dag onderbreking wegens ziekte.

Dit is dus het einde van de periode van 14 onbetaalde ziektedagen waarbij een zelfstandige tot de 15e dag moest wachten om zijn dagelijkse uitkering te ontvangen.

Er zal een controlesysteem worden opgezet om misbruik te voorkomen.

Wat moet u als zelfstandige doen als u niet in staat bent om te werken?

Hebt u een ongeval of wordt u ziek waardoor u langer dan zeven dagen arbeidsongeschikt bent? Dan raadpleegt u best de arts al op de eerste dag. Vraag hem om een attest van arbeidsongeschiktheid in te vullen (een gewoon medisch attest is niet voldoende). De datum van ondertekening van het attest door de arts bepaalt het begin van uw arbeidsongeschiktheid.

Stuur dit certificaat binnen de zeven dagen per post (en liefst per aangetekende brief) naar uw ziekenfonds.