Advies nr. 1.940 van de Nationale Arbeidsraad - Vereenvoudiging en informatisering van de procedure voor de overdracht van loon

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

Op 26 mei 2015 heeft de NAR gunstig advies verleend over een voorontwerp van wet houdende vereenvoudiging en informatisering van de procedure voor de overdracht van loon.

De overdracht van loon is een overeenkomst krachtens dewelke een werknemer een schuldvordering - zijnde zijn recht op een loon van zijn werkgever - overdraagt om een welbepaalde schuld die hij heeft aangegaan te vereffenen.

Indien de werknemer zijn schuld niet (tijdig) kan terugbetalen, wordt een deel van zijn loon (het overdraagbare gedeelte) door de werkgever overgedragen aan de schuldeiser van de werknemer.

Wanneer de werknemer (schuldenaar) wordt ingelicht dat er effectief een overdracht van loon zal plaatsvinden,

kan hij zich daar binnen tien dagen nog tegen verzetten. In dat geval wordt een procedure bij de vrederechter ingezet.

Bij de overdracht van loon zijn drie partijen betrokken:

  • de werknemer (schuldenaar): de 'overdrager';
  • de werkgever: de 'gecedeerde schuldenaar';
  • de schuldeiser van de werknemer: de 'schuldeiser-overnemer'.

De procedure inzake de overdracht van loon wordt in principe geregeld door de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 (art. 27 tot 35).

Deze wet bepaalt dat de overnemer, voordat de overdracht van loon effectief kan worden uitgevoerd, onder andere de procedure voorzien door artikel 28 van de wet van 12 april 1965 moet naleven:

  1. aan de overdrager zijn voornemen om deze overdracht uit te voeren kenbaar maken;
  2. aan de gecedeerde schuldenaar een kopie van deze kennisgeving sturen;
  3. aan de gecedeerde schuldenaar een een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht sturen (na afloop van de verzettermijn van 10 dagen waarover de overdrager beschikt - art. 29 van de wet van 12 april 1965).

Alle kennisgevingen moeten, op straffe van nietigheid, via aangetekende brief of via gerechtsdeurwaardersexploot worden gedaan. De kosten zijn ten laste van de partij die ze gemaakt heeft.

Het wetsontwerp dat werd voorgelegd aan het advies van de NAR wijzigt dit artikel 30: de kennisgevingen aan de gecedeerde schuldenaar zouden kunnen gebeuren door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken gebruikt worden.

De kosten zouden wel nog steeds ten laste blijven van degene die ze gemaakt heeft.

Op welke manier de kennisgevingen ook worden overgemaakt, de informatie die ze bevatten is dezelfde.

Om deze informatisering mogelijk te maken zullen de kennisgevingen van artikel 28 worden aangepast, met dien verstande dat het onmogelijk is een procedure die de verzending van bijlagen inhoudt, te informatiseren.

De verzending van bijlagen aan de gecedeerde schuldenaar zou overigens nutteloos zijn en kunnen vervangen worden door vermeldingen in de papieren of elektronische formulieren, onder de verantwoordelijkheid van de overnemer.

Dit systeem van beveiligde elektronische verzending zou in een eerste fase worden ingevoerd tussen de schuldeisers-overnemers en de RJV en vervolgens worden uitgebreid naar andere openbare instellingen van sociale zekerheid waar regelmatig loonoverdrachten worden uitgevoerd.

Wijzigingen in artikel 28

Het wetsontwerp voorziet dat de verzending door de schuldeiser-overnemer van een kopie van zijn brief aan de gecedeerde schuldenaar zou worden vervangen door een bevestiging die uitgaat van de schuldeiser-overnemer dat de kennisgeving van de intentiebrief werd verzonden aan de overdrager.

Bovendien zou de schuldeiser-overnemer geen gecertificeerde kopie van de akte van overdracht meer moeten sturen aan de gecedeerde schuldenaar. Deze verzending zou vervangen worden door een loutere kennisgeving van de beslissing van de schuldeiser-overnemer om tot de uitvoering van de overdracht over te gaan.

Om de overdracht uit te voeren moet de overnemer:

Huidige tekst

Aangepaste tekst

aan de overdrager zijn voornemen om deze overdracht uit te voeren kenbaar maken (art. 28, 1°)

aan de overdrager zijn voornemen om deze overdracht uit te voeren kenbaar maken (art. 28, 1°)

aan de gecedeerde schuldenaar een kopie van deze kennisgeving sturen (art. 28, 2°)

aan de gecedeerde schuldenaar bevestigen dat de intentiebrief aan de overdrager werd gestuurd (art. 28, 2°) NIEUW

aan de gecedeerde schuldenaar een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht sturen (art. 28, 3°)

aan de gecedeerde schuldenaar zijn beslissing om over te gaan tot de uitvoering van de overdracht kenbaar maken (art. 28,3°) NIEUW

Wijzigingen in artikel 30

Het huidige artikel 30 bepaalt dat 'Op straffe van nietigheid geschieden alle in de artikelen 28 en 29 bedoelde kennisgevingen, bij ter post aangetekende brief of bij deurwaardersexploot, waarvan de kosten ten bezware blijven van degene die ze gemaakt heeft.'

Het wetsontwerp bepaalt dat enkel de kennisgeving bedoeld in artikel 28, 1° en de kennisgeving waarmee de overdrager zich verzet tegen de overdracht (art. 29) altijd via aangetekende brief deurwaardersexploot, dus op papier, moeten gebeuren.

De andere kennisgevingen voorzien in het artikel 28, deze tussen de schuldeiser-overnemer en de gecedeerde schuldenaar, zouden ook kunnen gebeuren door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken gebruikt worden. De informatie dient wel dezelfde te zijn.

Hiervoor is nodig dat een voorafgaand akkoord, dat de voorwaarden en modaliteiten bevat, wordt afgesloten tussen elke gecedeerde schuldenaar en de schuldeiser-overnemer.

In het geval waarin openbare instellingen van sociale zekerheid (zoals de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie) als gecedeerde schuldenaar optreden, is dit akkoord onderworpen aan de verplichte voorafgaandelijke machtiging van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.

In het geval andere overheidsinstellingen of ondernemingen uit de private sector als gecedeerde schuldenaar optreden, worden de nadere modaliteiten van de procedure waarbij informaticatechnieken gebruikt worden voorafgaandelijk bij KB vastgelegd, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Huidige tekst

Aangepaste tekst

aan de overdrager zijn voornemen om deze overdracht uit te voeren kenbaar maken (art. 28, 1°) - op papier

aan de overdrager zijn voornemen om deze overdracht uit te voeren kenbaar maken (art. 28, 1°) - op papier

aan de gecedeerde schuldenaar een kopie van deze kennisgeving sturen (art. 28, 2°) - op papier

aan de gecedeerde schuldenaar bevestigen dat de intentiebrief aan de overdrager werd verstuurd - op papier of 'informaticatechniek' indien voorafgaand akkoord

aan de gecedeerde schuldenaar een eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht sturen (art. 28, 3°) - op papier

aan de gecedeerde schuldenaar zijn beslissing om over te gaan tot de uitvoering van de overdracht betekenen - op papier of 'informaticatechniek' indien voorafgaand akkoord

De NAR heeft een gunstig advies verleend over de aanpassingen die dit wetsontwerp aanbrengt.

Immers,

  1. het wetsontwerp wijzigt niets aan de kennisgeving die in het kader van een procedure van overdracht van loon aan de werknemer-overdrager moet gebeuren, noch aan de inhoud van de kennisgeving aan de werknemer. Er is geen informatisering van deze kennisgeving. De kennisgevingen tussen de schuldeiser-overnemer en de gecedeerde schuldenaar (de werkgever of overheidsinstelling) zullen vereenvoudigd worden en kunnen zij, indien hieromtrent tussen hen een akkoord bestaat, geïnformatiseerd worden.
  2. De doorgevoerde vereenvoudiging van deze kennisgevingen zal niet leiden tot verlies van informatie voor de werkgever of de betrokken overheidsinstelling, aangezien de verzending van de kopieën die nu voorzien is door het artikel 28, 2° (kopie van de intentiebrief aan de werknemer-overdrager) en 3° (kopie van de overeenkomst van overdracht) van de Loonbeschermingswet niet nuttig is. Het wetsontwerp bevat ook de garantie dat bij een eventuele informatisering van de verzendingen, deze dezelfde informatie dienen te bevatten.

De NAR voegt eraan toe dat het noodzakelijk is om, voor wat betreft de eventuele informatisering van deze kennisgevingen, het respect te eisen van een procedure die de nodige waarborgen geeft in het licht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer-overdrager.

De NAR is verder van oordeel dat de informatisering van deze kennisgevingen voordelen inhoudt, zowel voor de werknemers-overdragers, de schuldeiser-overnemers als de gecedeerde schuldenaars (werkgevers of overheidsinstellingen).

Zo zal er minder risico zijn voor de verkeerde identificatie van de overdrager. Uit bekommernis voor de rechtszekerheid zal het identificatienummer van het Rijksregister of, bij gebrek hieraan, het identificatienummer van de Kruispuntbank sociale zekerheid, gebruikt worden om de overdrager te identificeren. De oorsprong en integriteit van de inhoud van de loonoverdracht, alsook de geldigheid van de loonoverdracht zal worden verzekerd door aangepaste beveiligingstechnieken.

Bron: advies nr. 1.940 van de NAR - zitting van 26 mei 2015

Auteur: Brigitte Dendooven

04/08/2015