Adoptieverlof: enkele verduidelijkingen

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Onlangs zijn twee koninklijke besluiten met verduidelijkingen over het adoptieverlof gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ter herinnering, de wijzigingen met betrekking tot het adoptieverlof zijn op 1 januari 2019 in werking getreden (zie onze Infoflash van 22 januari 2019). Deze wijzigingen hebben meer bepaald betrekking op de duur en de indiening van de aanvraag van het adoptieverlof en op de internationale adoptie

Bepaalde elementen moesten echter verduidelijkt worden door koninklijke besluiten. Dat is ondertussen gebeurd.

Verdeling van de extra weken

Ter herinnering, een werknemer die een minderjarig kind adopteert, heeft voortaan recht op adoptieverlof voor een ononderbroken periode van maximaal 6 weken, ongeacht de leeftijd van het minderjarige kind.

Daarnaast is een geleidelijke verlenging van de duur gepland, volgens de onderstaande "agenda":

  • 1 week vanaf 1 januari 2019;
  • 2 weken vanaf 1 januari 2021;
  • 3 weken vanaf 1 januari 2023;
  • 4 weken vanaf 1 januari 2025;
  • 5 weken vanaf 1 januari 2027.

Als er twee adoptieouders zijn, dan verdelen zij de bijkomende weken onder elkaar.

Nieuw! Nu wordt bepaald dat in dat geval, de werknemer die gebruik maakt van het recht op de bijkomende weken uiterlijk op het ogenblik waarop het adoptieverlof ingaat, aan zijn werkgever een verklaring op eer bezorgt die, al naargelang het geval, de verdeling van deze weken tussen de twee adoptieouders of de toewijzing van deze week of weken aan de enige adoptieouder die van dit recht gebruik maakt, vastlegt. Deze verduidelijking is in werking getreden op 18 maart 2019.

Internationale adoptie

Het adoptieverlof moet aanvangen binnen de 2 maanden die volgen op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft.

In geval van een internationale adoptie kan het adoptieverlof evenwel al een aanvang nemen vanaf de dag na de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap om het kind aan de adoptant toe te vertrouwen (overeenkomstig artikel 361-3, 5° of artikel 361-5, 4° van het Burgerlijk Wetboek), teneinde het kind op te halen in de staat van herkomst met het oog op zijn daadwerkelijke onthaal in het gezin.

Nieuw! Nu is bepaald dat, in geval van internationale adoptie, de uitkeringen ten laste van het ziekenfonds ook worden toegekend wanneer de werknemer zich buiten het Belgische grondgebied bevindt, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van adoptieuitkeringen. Deze verduidelijking treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Bronnen: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. van 17 januari 2018; Koninklijk besluit van 1 maart 2019 betreffende de verdeling van de bijkomende weken adoptieverlof, bedoeld in artikel 30ter, § 1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, tussen de twee adoptieouders, B.S. van 18 maart 2019. Koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot wijziging, wat de versterking van het adoptieverlof en de invoering van het pleegouderverlof betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, B.S. van 4 april 2019.