Activaplan: nieuwe categorie jonger dan 30 jaar

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het koninklijk besluit dat op 6 februari 2014 in het Belgisch Staatsblad is verschenen bevestigt wat er enkele maanden geleden werd aangekondigd (zie onze Infoflash van 10/10/2013): een nieuwe categorie van werknemers opent voor hun werkgever het recht op het Activaplan. Het betreft jonge werknemers jonger dan 30 jaar.

Opent het recht op het Activaplan, de jonge werknemer die:

  • jonger is dan 30 jaar op het ogenblik van de aanwerving; 
  • ingeschreven is als werkzoekende op het ogenblik van de aanwerving;
  • werkzoekende is geweest gedurende minstens 6 maanden (berekend in een stelsel van 6 dagen/week) in de maand van de aanwerving en de 9 kalendermaanden die daaraan voorafgaan;
  • die niet in het bezit is van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs.

De aanwerving van deze jonge werknemer laat zijn werkgever toe om:

  • een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid van € 1500 te genieten voor het kwartaal van zijn aanwerving en de 11 daaropvolgende kwartalen;
  • een werkuitkering van maximum € 500/maand te genieten tijdens de maand van de aanwerving en de 35 daaropvolgende maanden.

Bijzondere voorwaarden voor deze bedragen zijn van toepassing op de deeltijdse werknemers en de voltijdse werknemers die geen volledige prestaties hebben geleverd in het kwartaal. Eveneens moeten er bepaalde formaliteiten (het bekomen van een werkkaart) worden nageleefd.

Deze nieuwe categorie van werknemers wordt gecreëerd vanaf 1 januari 2014 en vervangt een andere categorie: de categorie jonger dan 27 jaar – gecreëerd in juli 2013 – wordt vanaf 1 januari 2014 afgeschaft.

Bron: Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 6 februari 2014, pag. 10712 

Auteur: Anne Ghysels

07/02/2014