Actieplan Sociale Fraudebestrijding: verwachtingen in 2020?

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Op vrijdag 20 december 2019 werd het ‘Actieplan sociale fraudebestrijding 2020’ goedgekeurd. De prioriteiten van de federale regering liggen voor 2020 op de sociale dumping en de bestrijding van zwartwerk in fraudegevoelige sectoren. Ook wordt er tussen de verschillende inspectiediensten ingezet op een multidisciplinaire samenwerking en informatiedeling.

Gerichte controles

Welke sectoren?

De inspanningen van de verschillende controlediensten zijn gericht op die sectoren waar sociale fraude het sterkst aanwezig is.

Bijzondere aandacht zal geschonken worden aan de volgende sectoren: de bouwsector, de elektrotechnische sector, de schoonmaak, de horeca, de transportsector, de vleessector, de taxi’s, de verhuissector, de bewakingssector, de land- en tuinbouwsector, de carwashsector, de metaal- en technologiesector en de begrafenissector.

In 2020 zullen volgende flitscontroles georganiseerd worden:

  • Schoonmaaksector: januari 2020
  • Elektrotechnische -en bouwsector: maart 2020
  • Horeca: TBC (EU PUDW Campaign week: 16 – 22 maart 2020)
  • Taxi- en vervoerssector: mei 2020
  • Land- en tuinbouwsector: juli 2020
  • Carwashsector: september 2020
  • Vleessector: november 2020

Verder wordt er gewerkt aan een strafrechtelijke aanpak van de grootstedenproblematiek. In 5 steden (Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi, Luik) zullen 500 controles uitgevoerd worden gericht op ernstige en georganiseerde sociale fraude met een crimineel oogpunt. Een nieuw en specifiek fenomeen hierbij is de controle op de sociale uitbuiting in nagelstudio’s, waar 100 controles worden voorzien.

De inspectiedienst van de RSZ zal ook in 2020 bijzondere aandacht blijven besteden aan de nieuwe en voorlopig ingeschreven werkgevers. In dit kader voorziet de RSZ minstens 1000 onderzoeken, die zullen plaatsvinden in het eerste kwartaal na het indienen van de eerste DMFA.

De inspectie van RVA zal onder andere controles uitvoeren op misbruiken in het stelsel van tijdelijke werkloosheid (6000 controles op jaarbasis) en de cumul van uitkeringen in het kader van loopbaanonderbreking/tijdskrediet met inkomsten uit arbeid.

Specifiek voor de problematiek van sociale dumping worden in 2020 minstens 2000 onderzoeken uitgevoerd door de gespecialiseerde cellen van TSW, RSZ en RSVZ. Deze onderzoeken controleren niet alleen de onwettig gedetacheerde werknemers en zelfstandigen maar ook de naleving van de wettelijke verplichte arbeidsvoorwaarden (inc. arbeidsomstandigheden) door de buitenlandse werkgever.

Aan hoeveel controles mag men zich verwachten?

Globaal gezien zou het aantal controles in alle sectoren samen op nationaal vlak gelijk blijven ten aanzien van 2019, met andere woorden 10.000 controles op jaarbasis.

In de schoonmaaksector en de carwashsector worden 50 extra controles voorzien. In de horeca daalt het aantal controles van 2200 naar 1800. In het goederenvervoer worden 200 extra controles voorzien. Voor de grootsteden stijgt het aantal controles met 100, en voor de sociale dumping stijgt het aantal controles van 700 tot 2000 onderzoeken per jaar.

Hoe kan u zich voorbereiden?

In deze vraag aan een expert kan u lezen wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

De checklists van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft specifieke checklists opgesteld. Die bevatten een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waarop u zich kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

De sectorale informatie van Partena Professional

Via de sectorale informatie van Partena Professional kan u kennis nemen van de sectorale bepalingen die voor uw paritair comité gelden.

Juridische ondersteuning

De wetgeving evolueert voortdurend, maar onze Legal Partners volgen die voor u op de voet. Binnen het kader van onze dienst ‘Legal Privileged Partners (LPP)’ kan ons team uw sociale documenten onder de loep nemen en ervoor zorgen dat de sociale wetgeving wordt nageleefd.

Als deel van de oefening kan desgewenst een verslag met een risicoanalyse worden gemaakt en kunnen we u de nodige aanbevelingen geven. Op die manier hoeft u geen enkel sociaal inspectiebezoek meer te vrezen.

Bron: Actieplan sociale fraudebestrijding, 2020

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.