Aanvulling werkloosheid: Wat met loonsverhogingen?

Auteur: Yves Stox (Managing Consultant)
Datum:

Een werkgever kan een aanvullende vergoeding toekennen aan tijdelijk werkloze werknemers. Die aanvullende vergoeding komt dan bovenop de werkloosheidsuitkeringen. Kan die aanvulling ook rekening houden met geplande aanpassingen van het loon zoals (baremieke) loonsverhogingen of indexeringen?

De werkloosheidsuitkering van de RVA houdt geen rekening met geplande loonsverhogingen. De werkloosheidsuitkering neemt als berekeningsbasis het gemiddeld dagloon waarop de werknemer normaal recht had voorafgaand aan de (tijdelijke) werkloosheid.

De RSZ bevestigde dat de werkgever rekening mag houden met het hypothetisch verhoogde loon voor de berekening van de aanvulling op de werkloosheidsuitkering.

Een werkgever kan zo opnieuw ongelijke situaties vermijden tussen werknemers die tijdelijk werkloos zijn en werknemers die dat niet zijn. Die aanpak sluit ook helemaal aan bij de verzekeringsgedachte die de basis is voor de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor bovenwettelijke aanvullingen op socialezekerheidsuitkeringen. Het gaat immers om het behoud van het inkomen dat de werknemer zou hebben gehad indien hij normaal zou hebben gewerkt.

Voorwaarde is wel dat de werkgever deze berekeningsmethode toepast voor alle betrokken werknemers aan wie een aanvulling wordt toegekend. De loonsverhoging of aanpassing moet ook vast staan voorafgaand aan de tijdelijke werkloosheid. Zoniet is er sprake van wetsontduiking en zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.