Aanvullende pensioenen: wijzigingen op 1 januari 2019!

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

Ingevolge de omzetting van een Europese richtlijn breidt België de toegangsvoorwaarden voor werknemers tot de stelsels van aanvullend pensioen uit. De bedoeling is namelijk om de mobiliteit van werknemers binnen de Lidstaten te vergemakkelijken. Vanaf 1 januari 2019 zal de aansluiting van de werknemers die in aanmerking komen voor een stelsel van aanvullend pensioen binnen hun onderneming onmiddellijk zijn.

VANDAAG

De werkgever die een stelsel van aanvullend pensioen invoert in zijn onderneming kan de toegang ertoe beperken tot de werknemers van minstens 25 jaar en/of de werknemers met minstens 1 jaar anciënniteit. Deze leeftijd- en anciënniteitsvoorwaarden kunnen worden gecumuleerd.

Voorbeeld: De werknemers van onderneming A hebben toegang tot een groepsverzekering. Deze groepsverzekering wordt gefinancierd door bijdragen van de werkgever en de werknemer. De werkgever heeft in zijn reglement bepaald dat de werknemers pas konden aansluiten na 1 jaar anciënniteit.

MORGEN

Vanaf 1 januari 2019 zal de aansluiting van de werknemers die in aanmerking komen voor een stelsel van aanvullend pensioen onmiddellijk zijn. De criteria van de minimumleeftijd en de wachtperiode zijn afgeschaft, zowel voor werknemers in dienst als voor nieuw aangeworven werknemers.

Voorbeeld: De loontrekkende werknemers van onderneming X hebben toegang tot een groepsverzekering. Deze groepsverzekering wordt gefinancierd door bijdragen van de werkgever en de werknemer. De werkgever kan vanaf 1 januari 2019 geen anciënniteitsvoorwaarde meer opleggen voor de aansluiting. Alle werknemers bedoeld door het groepsverzekeringsreglement, die reeds in dienst zijn of in dienst zullen treden vanaf 1 januari 2019, zullen het recht hebben om deel te nemen aan het stelsel dat in hun onderneming is ingevoerd.

Wanneer de werknemer vertrekt kan hij bovendien vragen om de reserves die hij heeft verworven in het kader van zijn aanvullend pensioen over te dragen (bv. naar de groepsverzekering van zijn nieuwe werkgever). De wet voorziet evenwel in een uitzondering op dit principe wanneer de verworven reserves niet meer bedragen dan 150 euro (bedrag te indexeren) op de datum van vertrek.

GEVOLGEN

Vanaf 1 januari 2019 worden de werknemers, vanaf hun indiensttreding en zonder leeftijd- en/of anciënniteitsvoorwaarde, onmiddellijk aangesloten bij het stelsel van aanvullend pensioen dat is ingevoerd in hun onderneming, op voorwaarde dat ze in aanmerking komen voor dit stelsel. Zij kunnen de informatie over hun aanvullende pensioenen altijd raadplegen op de website ‘mypension.be’ (https://mypension.onprvp.fgov.be/nl/mypension/Pages/default.aspx ).

De werkgevers van hun kant zorgen ervoor dat zij hun reglement of pensioenplan aanpassen nu de twee hierboven genoemde criteria zijn geschrapt en dat ze hun pensioeninstelling contacteren voor de surplus.

Bron: Wet van 27 juni 2018 inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten, B.S. 5 juli 2018.