Aanvraag werkkaart voor jongeren die dit jaar hun 19e verjaardag vieren

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Als u een jongere tewerkstelt die de leeftijd van 19 jaar nog niet bereikt heeft vóór het einde van het kalenderjaar waarin hij in dienst is getreden, moet u niet in het bezit zijn van een werkkaart om een vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid te genieten voor zijn tewerkstelling (doelgroepvermindering voor jonge werknemers).
Als diezelfde jongere daarentegen 19 jaar wordt in 2016 en bij u in dienst blijft, moet u vóór 31 januari 2016 voor hem een werkkaart bekomen als u verder RSZ-verminderingen voor jonge werknemers wilt genieten.

Deze kaart kan aangevraagd worden:

  • Indien de jonge werknemer gedomicilieerd is in een ander gewest dan het Waalse Gewest: via het formulier C63-WERKKAART dat beschikbaar is op de website van de RVA (www.rva.be). Ze kan ook elektronisch worden aangevraagd op de website van de sociale zekerheid, www.socialsecurity.be in de rubriek 'Burger'.
  • Als de jonge werknemer in het Waals Gewest gedomicilieerd is: via de Forem (www.forem.be).

De aanvraag van de werkkaart dient ten laatste op 31 januari van het betrokken kalenderjaar toe te komen op het bevoegde RVA/Forem-kantoor. Bij een laattijdige aanvraag gaat de vermindering niet verloren, maar ze kan slechts worden toegekend vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de datum van de aanvraag. Wordt de aanvraag bijvoorbeeld ingediend op 15 maart 2016, dan kan de vermindering slechts worden toegekend vanaf 1 april 2016. De vermindering voor het 1e kwartaal 2016 gaat dus verloren voor u.

Auteur: Anne Ghysels

19/01/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.