Aanslagen in Brussel: gevolgen voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op dinsdag 22 maart 2016

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De terroristische aanslagen die dinsdag 22 maart hebben plaatsgevonden in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en op de luchthaven van Zaventem kunnen de arbeidsorganisatie verstoren omdat bepaalde commerciële centra en ondernemingen werden gesloten, het openbaar vervoer werd lamgelegd of bepaalde autowegen werden afgesloten.

Wat met het loon van de werknemer die wegens deze gebeurtenissen zijn werk niet normaal heeft kunnen verrichten op dinsdag 22 maart?

Sluiting van commerciële centra en ondernemingen

Er kunnen zich twee gevallen voordoen:

  • de werkgever is gedwongen zijn onderneming/winkel te sluiten op bevel van de autoriteiten;
  • de werkgever nam het initiatief om zijn onderneming/winkel te sluiten, uit vrees voor de veiligheid van zijn werknemers.

De werkgever is gedwongen zijn onderneming/winkel te sluiten op bevel van de autoriteiten

Het gaat dan om een geval van overmacht. De verplichting die de autoriteiten aan de werkgever hebben opgelegd om zijn onderneming te sluiten, is immers een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt.

De werkgever moet dus geen loon betalen.

De werknemer zou daarentegen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten wegens overmacht ten laste van de RVA (voor zover de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA van mening is dat aan alle voorwaarden is voldaan – http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e24).

De werkgever nam het initiatief om zijn onderneming/winkel te sluiten, uit vrees voor de veiligheid van zijn werknemers

In dat geval gaat de beslissing om tot sluiting over te gaan niet uit van een derde (de autoriteiten), maar van de werkgever zelf. Er is dus niet voldaan aan de voorwaarden van overmacht als zodanig. De werkgever zou dus loon verschuldigd zijn.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden die de werkgever ertoe geleid hebben deze beslissing tot sluiting te nemen, wordt hem echter aangeraden navraag te doen bij de RVA over een eventuele erkenning van deze situatie als geval van overmacht dat recht geeft op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Lamlegging van het openbaar vervoer en afsluiten van bepaalde autowegen

Krachtens artikel 27, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 kan de werknemer aanspraak maken op zijn volledig dagloon indien hij op het ogenblik dat hij op het werk komt, geschikt is om te werken en indien hij, zich normaal naar het werk begevend, met vertraging of niet op de plaats van het werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil.

De werknemer die zich niet naar de plaats van het werk heeft kunnen begeven of er te laat is aangekomen wegens de lamlegging van het openbaar verkeer of de afsluiting van bepaalde autowegen, kan aanspraak maken op zijn loon voor de niet-gewerkte uren.

We houden u zeker op de hoogte van de verdere beslissingen die de officiële instellingen (RVA en FOD Werk) zullen nemen in het kader van deze uitzonderlijke omstandigheden.

 

Auteur: Catherine Legardien

22/03/2016