Aanpassing van de wetgeving inzake de arbeidskaart (2)

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Sommige bepalingen van de wetgeving inzake de arbeidskaart werden aangepast. Gezien de diversiteit van de wijzigingen worden deze toegelicht in drie verschillende infoflashes. In deze infoflash bespreken we de aanpassingen op vlak van de vrijstelling van arbeidskaart voor studenten en de vrijstelling op basis van een attest ‘bijlage 15’.

De formulering van de vrijstelling van arbeidskaart voor studenten die uitsluitend arbeidsprestaties verrichten tijdens de schoolvakanties, wordt aangepast. Het is echter geen inhoudelijke wijziging. Voorheen werden deze personen als volgt aangeduid: ‘de studenten die wettig in België verblijven en die in een onderwijsinrichting in België ingeschreven zijn voor het volgen van onderwijs met een volledig leerplan’. Voortaan wordt voor deze vrijstelling verwezen naar ‘personen die een machtiging tot verblijf hebben om studies te volgen in België in een onderwijsinrichting in België’.

Naast voorgaande vrijstelling genoten vroeger enkel buitenlandse studenten die in België studies volgden een vrijstelling van arbeidskaart om stages te verrichten in België. Deze vrijstelling wordt nu verruimd zodat studenten die studies volgen in een lidstaat van de EER en Zwitserland eveneens vrijgesteld zijn van een arbeidskaart om stages te verrichten in België.

Voorbeeld

Een Australische student die studeert aan een hotelschool in Zwitserland is verplicht om in het kader van zijn studies in Zwitserland een aantal maanden praktijkstage te verrichten in een groot internationaal hotel. Deze student is vrijgesteld van een arbeidskaart wanneer hij deze stage zou willen verrichten in een Brussels hotel. 

Een attest ‘bijlage 15’ is een document dat tijdelijk wordt toegekend aan bepaalde buitenlandse onderdanen voor de periode tussen de positieve beslissing over de verblijfsaanvraag en de afgifte van het verblijfsdocument.

Twee preciseringen inzake de vrijstelling van arbeidskaart en de arbeidskaart C werden aangebracht voor buitenlandse werknemers die in het bezit zijn van een dergelijke bijlage:

  • de algemene vrijstellingen van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart gelden ook ten aanzien van buitenlandse werknemers die in het bezit zijn van een bijlage 15;
  • een arbeidskaart C is geldig wanneer de buitenlandse onderdanen in het bezit zijn van een bijlage 15.

De bovenstaande aanpassingen zijn in werking getreden op 5 augustus 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (1), BS 26 juli 2013.

Auteur: Peggy Criel

26/08/2013