Aanpassing van de wetgeving inzake de arbeidskaart (1)

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Sommige bepalingen van de wetgeving inzake de arbeidskaart werden aangepast. Gezien de diversiteit van de wijzigingen worden deze toegelicht in drie verschillende infoflashes. In deze infoflash bespreken we de wijziging op vlak van de vrijstelling van arbeidskaart bij een gezinshereniging met een Belg, Zwitser of een onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER).

Buitenlandse familieleden die zich herenigen met een Belg, Zwitser of onderdaan van een lidstaat van de EER genieten een vrijstelling van arbeidskaart bij een tewerkstelling in België.

Deze vrijstelling van arbeidskaart inzake gezinshereniging verwees tot nu toe naar de familieband tussen de buitenlandse werknemer en de Belgische onderdaan of de onderdaan van een lidstaat van de EER of Zwitserland. Dit zorgde echter voor praktische problemen omdat de administraties bevoegd voor de toekenning van de arbeidskaarten, niet konden vaststellen of de betrokken persoon wel aan alle voorwaarden voldeed om de gevraagde vrijstelling te genieten. Ook het toezicht op de naleving van deze bepalingen was quasi onmogelijk.

Om deze problemen op te lossen werd beslist om niet langer te verwijzen naar de familieband maar rechtstreeks te verwijzen naar het verblijfsdocument van de buitenlandse werknemer dat toegekend wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken op basis van de familieband tussen de buitenlandse werknemer en de Belgische onderdaan of de onderdaan van een lidstaat van de EER of Zwitserland. Er worden dus geen nieuwe vrijstellingen gecreëerd ten gunste van nieuwe categorieën werknemers. 

Het bezit van één van volgende verblijfsdocumenten leidt voortaan tot een vrijstelling van arbeidskaart bij gezinshereniging:

- elektronische F kaart: verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie ingeval een definitief positieve beslissing wordt genomen;

- elektronische F+ kaart: duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie ingeval een definitief positieve beslissing wordt genomen na een verblijf van 5 jaar;

- bijlage 19ter, mits een geldig attest van immatriculatie of een geldig bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (A kaart) (wordt toegekend in geval van een lopende onderzoeksprocedure);

- bijlage 35 (wordt toegekend in geval van schorsend beroep tegen een negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen);

- bijlage 15 (wordt verstrekt aan de echtgenoot van een Belg in de hoedanigheid van grensarbeider voor zover deze persoon, in de Staat waar hij verblijft, beschikt over een verblijfsrecht van meer dan drie maanden).

De bovenstaande aanpassingen zijn in werking getreden op 5 augustus 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (1), BS 26 juli 2013.

Auteur: Peggy Criel

22/08/2013