Aangekondigde flitscontroles in de carwashsector (PC 112)

Auteur: Leen Lafourt
Datum:

 

 • Op vrijdag 22 november 2019 organiseren de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles in de carwashsector.

  Flitscontroles zijn aangekondigde controles en hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Let wel op, want dit wil niet zeggen dat de inspectiediensten niet zullen optreden en verbaliseren wanneer zij zwaarwichtige inbreuken vaststellen.

  Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze aangekondigde controles leest u hieronder.

  Wie wordt geviseerd?

  Deze actie is gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers.

  De controles passen in het 'actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’.

  Hoe kan u zich voorbereiden?

  In een vraag aan een expert leggen we uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

  De checklist van de SIOD

  De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld die specifiek voor de carwashsector geldt. Deze bevat een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waaraan u zich kan verwachten. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten op te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

  Hieronder bezorgen wij u een beknopt overzicht (niet limitatief) van de belangrijkste documenten die u best hebt klaarliggen bij een bedrijfscontrole:

  • het arbeidsreglement met alle werkroosters;
  • arbeidsovereenkomsten, met eventuele addenda;
  • afwijkingsdocument of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers;
  • overeenkomst voor uitzendarbeid tussen gebruiker en uitzendkantoor;

  Bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers of zelfstandigen kunnen volgende documenten nog worden opgevraagd:

  • de arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen voor niet EU-onderdanen;
  • beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen die niet vrijgesteld zijn (niet EU-onderdanen);
  • Limosameldingen met L1-document;
  • A1-document;
  • Prestatiebladen.

  De sociaal inspecteur kan tijdens een werkplaatscontrole bovendien ook rechtstreeks vragen stellen aan uw werknemers:

  • over zijn statuut als werknemer (loontrekkende, zelfstandige, student, uitzendkracht, …);
  • over zijn statuut als sociaal verzekerde (werkloos, arbeidsongeschikt, leefloon, pensioen, …);
  • over zijn loon en arbeidsduur;

  Of bepaalde documenten opvragen:

  • controlekaarten (C3A, C3.2A, C3D, C3C);
  • toestemming deeltijdse werkhervatting (TDWH);

  Op onze webshop, LegalSmart, kan u verschillende van deze modeldocumenten terugvinden. Legall-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om bepaalde modeldocumenten te bekomen.

  Sectorale informatie van Partena Professional

  In de sectorale informatie van Partena Professional kan u de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor uw paritair comité.

  De Legal Compliance Service

  De wetgeving evolueert voortdurend, maar onze Legal Partners en hun Legal Compliance Service volgen die voor u op de voet. Onze Legal Partners nemen uw sociale documenten onder de loep en zorgen ervoor dat de sociale wetgeving wordt nageleefd. Op het einde van deze audit zal een verslag met een risicoanalyse worden gemaakt en zullen u de nodige aanbevelingen worden gedaan.

  Eenmaal de audit klaar is, zullen de Legal Partners u regelmatig op de hoogte houden van de wijzigingen in de wet en de impact die ze hebben op uw documenten.

  Op die manier hoeft u geen enkel sociaal inspectiebezoek meer te vrezen.

  En daarna?

  Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de carwashsector, één van de focussectoren in de strijd tegen de sociale fraude.

  Bron: Actieplan tegen sociale fraude, 2019; Carwashes: checklist.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.