15 dagen geboorteverlof: het is officieel!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Vanaf 1 januari 2021 wordt het geboorteverlof verhoogd van 10 naar 15 dagen. Dit is zo vastgelegd in de programmawet van 20 december 2020gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 30 december 2020. De gelegenheid bij uitstek de belangrijkste regels voor dit verlof nog eens te overlopen!

Wie kan aanspraak maken op het geboorteverlof?

Het geboorteverlof wordt bij voorrang toegekend aan de werknemer die vader is van het kind, de persoon ten aanzien van wie de afstamming wettelijk vaststaat dus.

Staat de afstamming langs vaderszijde niet wettelijk vast, dan kan het geboorteverlof in onderstaande volgorde van voorrang worden toegekend aan de werknemer-medeouder die:

  1. gehuwd is met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat;
  2. wettelijk samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, voor zover ze niet verbonden zijn door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen;
  3. sedert een onafgebroken periode van drie jaar voorafgaand aan de geboorte op permanente en affectieve wijze samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, voor zover ze niet verbonden zijn door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen.

Naast de vader van het kind kunnen dus met name ook de homoseksuele partner die met de moeder van het kind gehuwd is of samenwoont en de partner die het kind niet erkend heeft en met de moeder gehuwd is of samenwoont, geboorteverlof genieten.

Wat is de duur van het geboorteverlof?

Op voorwaarde dat het kind op of na 1 januari 2021 is geboren, heeft de werknemer die vader of co-ouder is het recht om 15 dagen (in plaats van 10 dagen voorheen) afwezig te zijn op het werk.

Deze 15 dagen moeten niet verplicht in één keer worden opgenomen. De werknemer kan immers naar keuze de data vastleggen waarop hij de dagen geboorteverlof wil opnemen binnen 4 maanden na de geboorte.

Wordt het geboorteverlof betaald?

De werknemer heeft tijdens de eerste 3 dagen afwezigheid recht op zijn normaal loon ten laste van zijn werkgever.

Voor de volgende 12 dagen (in plaats van 7 dagen voorheen) ontvangt de werknemer geen enkel loon ten laste van zijn werkgever. Hij kan echter wel een uitkering krijgen van zijn ziekenfonds.

Het vervolg?

Vanaf 1 januari 2023 wordt het geboorteverlof verhoogd naar 20 dagen.

Bron: programmawet van 20 december 2020, B.S. 30.12.2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.