Coronavirus: Tips & Tricks voor zelfstandigen en werkgevers

In deze uitzonderlijke periode van het coronavirus, staat Partena Professional meer dan ooit aan uw zijde.

Onze HR-tip van de week:
 

🍴 Heeft u op 8 juni opnieuw kunnen openen? Gefeliciteerd!

✅ Deze heropening geeft u nog steeds toegang tot het overbruggingsrechts voor de maand juni!

📑 U kunt zich aanmelden via ons online formulier: https://sforce.co/2UzX3JO

Al onze tips & tricks verzameld

Is het mogelijk om betalingsfaciliteiten te krijgen?

U kunt ons in alle omstandigheden vragen om een afbetalingsplan te bekomen. Wij zullen niet nalaten u dit toe te kennen, zeker in deze uitzonderlijke situatie! U kunt het aanvraagformulier hier terugvinden.

 

 

Hoe kan u een loopbaanattest ontvangen ?

U wil een attest ontvangen met het detail van uw loopbaan als zelfstandige bij ons socialeverzekeringsfonds ?

 • Creëer en download uw attest gratis via onze onlinetool My Social Security Manager
 • Neem contact op met onze diensten op het nummer 02/549.79.40
 •  

Hoe verkrijg ik een duplicaat van het fiscale attest of meer uitleg ?

Wij hebben u het fiscaal attest opgestuurd samen met uw vervaldagbericht van het eerste kwartaal.

Vindt u het niet meer terug ?

 • Uw fiscaal attest is ook beschikbaar in uw online fiscaal dossier My Minfin
 • Verkrijg gratis een duplicaat van uw attest via onze onlinetool My Social Security Manager
 • Neem contact op met onze diensten op het nummer 02/549.79.40

Op onze site kan u ook hulp vinden om uw aangifte in te vullen.

Ik oefen verschillende zelfstandige activiteiten uit. Wat zijn de voorwaarden om van het overbruggingsrecht te genieten?

Indien al uw activiteiten behoren tot de sectoren die verplicht zijn om volledig of gedeeltelijk te sluiten door de beslissingen van de regering, kan u onvoorwaardelijk genieten van het overbruggingsrecht. Indien dit niet het geval is, moet u de activiteiten die behoren tot de sectoren die niet verplicht zijn om te sluiten, minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken om de overbruggingsvergoeding voor de betrokken maanden te ontvangen. In alle gevallen moeten al uw activiteiten onderbroken worden.

 

Als zorgverlener blijf ik werken om te helpen tijdens deze gezondheidscrisis. Kan ik genieten van het overbruggingsrecht?

JA. Alle zelfstandige zorgverleners in hoofdberoep die hun activiteiten vrijwillig onderbreken, maar die nog steeds dringende (para)medische gevallen behandelen, behouden hun recht op de overbruggingsvergoeding, voor zover zij hun niet-dringende (para)medische activiteiten minstens 7 kalenderdagen per maand volledig stopzetten.

 

Mijn onderneming is gesloten, maar mijn onlinewinkel blijft open. Kan ik genieten van het overbruggingsrecht?

JA - U heeft hierop recht indien u, door de beslissingen van de regering, verplicht bent om uw onderneming te sluiten. De exploitatie van een onlinewinkel is een toegelaten activiteit. U bent onderworpen aan dezelfde regel  als een restaurant dat gesloten is en meeneemgerechten verkoopt.

NEEN - Indien u niet verplicht bent te sluiten maar toch sluit, bijvoorbeeld omdat er geen klanten meer komen of u geen personeel meer heeft. In dat geval moet u uw activiteit, dus ook uw onlinewinkel, gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen stopzetten, om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten.

 

Verlies ik mijn toelage als ik telefoongesprekken beantwoord voor mijn onderneming?

HELEMAAL NIET!  Beperkte activiteiten, noodzakelijk voor het voortbestaan van uw onderneming, blijven toegelaten. Telefoongesprekken en e-mails beantwoorden horen hier zeker bij. MAAR sommige activiteiten worden niet meer toegestaan via telefoon, bijvoorbeeld een advocaat die zijn cliënten blijft adviseren of een vastgoedmakelaar die blijft huizen verkopen.

 

Ik heb mijn winkel gesloten maar ik blijf leveren aan klanten. Kan ik genieten van het overbruggingsrecht?

U heeft een winkel die u moest sluiten maar u blijft, op afstand, leveren aan klanten (leveringen ter plaatse, verzendingen via de post, internetverkoop). U oefent dus, in de mate van het mogelijke, uw activiteit gedeeltelijk uit.

U kan genieten van het overbruggingsrecht. Indien uw handelszaak in aanmerking komt voor de sluitingsmaatregelen die de regering heeft genomen, kan u voor de volledige maand de financiële vergoeding ontvangen, ook indien u een verminderde en aangepaste activiteit verderzet.

 

Omwille van het coronavirus zou ik mijn werknemers willen voorstellen om structureel en regelmatiger te telewerken. Hoe moet ik dat aanpakken?

Telewerk werd inderdaad door veel werkgevers omarmd en het heeft ondertussen bewezen dat het heel wat voordelen biedt, zozeer zelfs dat het als de toekomstige manier van werken wordt beschouwd. Om het in uw onderneming in te voeren, nodigen wij u uit om onze whitepaper hierover te raadplegen! U kunt ook de nodige documenten op maat van uw behoeften rechtstreeks downloaden via onze LegalSmart-tool!

 

Ik wil mijn activiteit een boost geven en een e-commerce uitbouwen. Welke documenten moet ik invullen?

Op ons LegalSmart-portaal bieden wij een reeks juridische documenten aan met betrekking tot e-commerce. Beveilig uw onlineverkoop met algemene voorwaarden op maat en breng uw toekomstige klanten op de hoogte van alle aspecten m.b.t. gegevensbescherming.

Mag mijn aanvraag voor overbruggingsrecht ingediend worden door mijn boekhouder?

JA - Uw boekhouder mag uw aanvraag voor overbruggingsrecht indienen. Er is voor ons geen volmacht nodig binnen het kader van de gezondheidscrisis!

 

Mag mijn aanvraag tot vrijstelling ingediend worden door mijn boekhouder?

JA - Voor zover de boekhouder handelt binnen het kader van de volmacht die u hem heeft gegeven, mag hij, specifiek binnen het kader van deze crisis, deze aanvraag in uw plaats indienen.

Opgelet: Wij vestigen er uw aandacht op dat de vrijstelling leidt tot het verlies van rechten (op pensioen) voor de betrokken kwartalen. Bespreek dus met uw boekhouder de mogelijkheid om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen.

Hoe zullen de inkomsten van het overbruggingsrecht  fiscaal verwerkt worden?

De bedragen van het overbruggingsrecht (1.291,69 €  of 1.614,10 € in functie van de gezinslast) zijn brutobedragen vóór belasting. Deze bedragen worden integraal betaald, zonder aftrek van een voorheffing door het SVZ.

Het overbruggingsrecht wordt beschouwd als een vergoeding voor het totaal of gedeeltelijk herstel  van een tijdelijk inkomstenverlies, zonder een specifiek belastingtarief. Zij wordt dus getaxeerd zoals andere beroepsinkomsten, maar opent het recht op een belastingvermindering. Zij komt niet in de berekeningsbasis van uw sociale bijdragen.
De bedragen die ontvangen worden door het overbruggingsrecht maken het voorwerp uit van een fiscale fiche 281.18 die wij opmaken. Dit bedrag moet vermeld worden op uw fiscale aangifte van volgend jaar. 

 

Zal ik belast worden op de premie die door het Gewest wordt toegekend?

NEEN !  Dergelijke regionale premies behoren dus niet tot de belastbare grondslag van de belastingplichtige en zullen dus niet meeteld worden bij de samenstelling van het beroepsinkomen als zelfstandige.

 

Indien ik vrijstelling vraag voor mijn bijdragen, kan ik dan nog de betaling aftrekken van mijn VAP in 2020?

NEEN - Indien u vrijgesteld bent van de sociale bijdragen van 2020, kan u de VAP-bijdragen niet fiscaal aftrekken.

Indien u de bedragen VAP die u dit jaar heeft betaald, wilt aftrekken, raden wij u aan om uitstel van betaling  te vragen voor uw sociale bijdragen en deze te betalen voor 31 december 2020.

Ik heb mijn activiteit hernomen. Hoe breng ik jullie op de hoogte? Heeft dit een invloed op mijn overbruggingsrecht?

Indien u niet verplicht was om uw activiteit stop te zetten door de beslissingen van de regering maar u deze vrijwillig heeft stopgezet, moet u ons, via het hiervoor opgemaakte online formulier zo snel mogelijk verwittigen wanneer u de activiteit herneemt.

Dit zal een invloed hebben naargelang de datum waarop u uw activiteit herneemt. Indien u herneemt wanneer u nog geen 7 opeenvolgende kalenderdagen heeft onderbroken, zal het overbruggingsrecht u voor deze maand niet toegekend worden.

 

Wat zullen de gevolgen zijn van mijn aanvraag tot uitstel van betaling van mijn bijdragen?

Op ons niveau zal u geen enkel negatief gevolg ondervinden voor dit jaar. Ook indien wij u elk kwartaal ter informatie herinneren aan de betreffende vervaldagen, betekent dit voor u geen enkele verplichting tot betaling. Maar, opgelet, wij vragen u om vooruit te zien naar volgend jaar toe, aangezien u dan op hetzelfde moment de bijdragen van 2021 en deze van 2020 zal moeten betalen, die nu worden uitgesteld!

 

Mijn bedrijf is financieel getroffen door de COVID-19-crisis. Wat kan ik doen om mijn bedrijf herop te starten?

microStart, een partner van Partena Professional, zet een herstelplan in drie fasen op, gebaseerd op een innovatief systeem van honoreringsleningen (0% ongedekte lening), als aanvulling op de microkredieten om de onmiddellijke en langetermijnbehoeften van ondernemers na de COVID-19-crisis te financieren. Ontdek deze drie oplossingen in ons artikel. Naast deze financiële oplossingen zal microStart gratis coaching en afstandsonderwijs aanbieden.

 

Omwille van het coronavirus zou ik mijn werknemers willen voorstellen om structureel en regelmatiger te telewerken. Hoe moet ik dat aanpakken?

Telewerk werd inderdaad door veel werkgevers omarmd en het heeft ondertussen bewezen dat het heel wat voordelen biedt, zozeer zelfs dat het als de toekomstige manier van werken wordt beschouwd. Om het in uw onderneming in te voeren, nodigen wij u uit om onze whitepaper hierover te raadplegen! U kunt ook de nodige documenten op maat van uw behoeften rechtstreeks downloaden via onze LegalSmart-tool!

 

Ik wil mijn activiteit een boost geven en een e-commerce uitbouwen. Welke documenten moet ik invullen?

Op ons LegalSmart-portaal bieden wij een reeks juridische documenten aan met betrekking tot e-commerce. Beveilig uw onlineverkoop met algemene voorwaarden op maat en breng uw toekomstige klanten op de hoogte van alle aspecten m.b.t. gegevensbescherming.

Ik ben zelfstandige in hoofdberoep en economisch slachtoffer van deze crisis. Hoe kan mijn socialeverzekeringsfonds mij helpen?

Wij willen u helpen voor volgende 4 regeringsmaatregelen:

 1. de aanvraag tot vermindering van de bijdragen
 2. de aanvraag tot vrijstelling
 3. de aanvraag tot uitstel van betaling van de sociale bijdragen
 4. vergoeding overbruggingsrecht

Wij kunnen hier niet alles in detail weergeven. Consulteer onze FAQ om een gepaste keuze te maken en aarzel niet om ons te contacteren zodat wij u kunnen helpen bij het maken van deze keuze.

 

Ik ben student-zelfstandige, kan ik genieten van het overbruggingsrecht?

JA. De student-zelfstandige kan van het volledige overbruggingsrecht genieten indien hij minstens bijdragen betaalt zoals een zelfstandige in hoofdberoep (minstens 747,66 € per kwartaal, bijdrage die overeenstemt met een netto zelfstandig inkomen van 13.993,77 €). Indien u bijdragen betaalt die worden berekend op een inkomen dat lager is dan 13.993,77 €, maar hoger dan 6.996,89 €, dan kan u genieten van een gedeeltelijk overbruggingsrecht voor de maanden waarin uw activiteit wordt onderbroken of teruggeschroefd.

 

Ik ben gepensioneerd of heb de pensioenleeftijd bereikt. Kan ik genieten van het gedeeltelijk overbruggingsrecht?

JA. Indien u bijdragen betaalt op een inkomen dat hoger is dan 6.996,89 €, kan u genieten van het gedeeltelijk overbruggingsrecht. Dit geldt ook indien u de pensioenleeftijd heeft bereikt maar geen pensioen ontvangt.

 

Ik ben zelfstandige in bijberoep dat overgaat naar een hoofdberoep op 1 april. Kan ik genieten van het overbruggingsrecht?

JA. Enkel zij die de volledige activiteit starten op 1 april worden uitgesloten van het overbruggingsrecht. Indien u van categorie verandert en zelfstandige in hoofdberoep wordt op 1 april, dan kan u van het overbruggingsrecht genieten voor de maand april.

 

Ik ben zelfstandige in bijberoep. Op welke steunmaatregelen heb ik recht vanwege mijn socialeverzekeringsfonds?

Als zelfstandige in bijberoep kan u genieten van bepaalde steunmaatregelen voor de sociale bijdragen: * de vermindering (of kwijtschelding) * het uitstel van de vervaldag voor de betaling * het overbruggingsrecht (onder bepaalde voorwaarden) U komt helaas niet in aanmerking voor de vrijstelling van bijdragen. 

 

Ik geniet van een pensioen en ben actief als zelfstandige.  Op welke steunmaatregelen heb ik recht vanwege mijn socialeverzekeringsfonds?

In deze hoedanigheid kan u genieten van bepaalde steunmaatregelen voor uw sociale bijdragen: * de vermindering (of kwijtschelding) * het uitstel van de vervaldag voor de betaling * het gedeeltelijk overbruggingsrecht (onder bepaalde voorwaarden).

 

Wat doe ik als ik ziek word, als zelfstandige?

U bent op dezelfde manier beschermd als een werknemer inzake terugbetaling gezondheidszorgen. En indien u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op een uitkering ten laste van uw ziekenfonds, vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. Indien u in dit geval bent, neem dan snel contact op met uw ziekenfonds !

 

Kan ik als bedrijfsleider genieten van het overbruggingsrecht?

JA - Op voorwaarde dat u uw onderneming moet sluiten door het coronavirus. Indien u een mandaat heeft in meerdere vennootschappen, moet u uw activiteiten in alle vennootschappen stopzetten. Het feit dat u een bezoldiging of voordelen in natura ontvangt van uw vennootschap, is geen beletsel om te genieten van het overbruggingsrecht.

 

Ik ben zelfstandige in bijberoep. Kan ik deze activiteit cumuleren met de tijdelijke werkloosheid waarvan ik geniet door het coronavirus COVID-19 ?

JA. De RVA heeft, gezien de omstandigheden, aanvaard dat de activiteit als zelfstandige in bijberoep mag verdergezet worden, zonder deze vooraf te moeten aangeven. De inkomsten uit deze activiteit zullen geen invloed hebben op de werkloosheidsuitkeringen. Opgelet, indien u voldoet aan de voorwaarden om te genieten van het gedeeltelijk overbruggingsrecht, heeft het bedrag dat u als werkloosheidsuitkering ontvangt een impact op het bedrag waarop u recht heeft binnen het kader van het gedeeltelijk overbruggingsrecht.

Om te grote verliezen te vermijden, pas ik mijn activiteiten aan. Moet ik mijn activiteiten aanpassen in de KBO?

NEEN - Voor zover de nieuwe activiteit gelinkt is aan uw gewoonlijke activiteit, moet u geen stappen ondernemen bij de KBO. Indien u de activiteit verderzet na de coronacrisis, vragen wij u wel om uw situatie te regulariseren bij ons ondernemingsloket.

 

De activiteiten van mijn vennootschap (NACEBEL-codes) stemmen niet overeen met deze die in aanmerking komen voor de regionale steunmaatregelen. Wat kan ik doen? 

U kan ons ondernemingsloket contacteren! Wij zullen  u helpen met het analyseren van de mogelijkheden tot aanpassing, in functie van de economische realiteit van uw onderneming. Hiervoor kan u contact opnemen met uw consulent op het nummer 02/549.74.70 of via e-mail naar ondernemen@partena.be. U kan ook een wijzigingsaanvraag indienen via ons online Ondernemingsloket.

Ik heb een ontvangstbevestiging van mijn aanvraag gekregen maar ik heb nog niets ontvangen. Wat moet ik doen?

U moet absoluut niets doen!  Wij zullen uw aanvraag  zo snel mogelijk behandelen. Sinds de maand maart hebben wij enorm veel aanvragen gekregen en hebben wij zoveel mogelijk middelen ingezet voor de verwerking van deze aanvragen en voor onze telefonische bereikbaarheid. U hoeft zich echter niet ongerust te maken. Ofwel zullen wij u contacteren om meer informatie te bekomen, ofwel zal u de betaling zeer binnenkort ontvangen.

 

Ik heb een rekeningnummer opgegeven dat niet hetzelfde is als het nummer waarmee deze bijdragen zullen betaald worden. Is dit een probleem?

NEEN, absoluut niet!  Wij betalen automatisch de vergoeding op de rekening die u op uw formulier heeft vermeld.

Kan ik de opheffing van de verhogingen wegens laattijdige betaling aanvragen?

JA. Merk wel op dat de regering voor de bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 de automatische opheffing van de verhogingen heeft voorzien. Het is dus niet nodig om voor dit kwartaal een aanvraag in te dienen, de verhogingen zullen niet hernomen worden in de afrekening van het volgende kwartaal.

Wie kan nog van de maatregel genieten voor de maanden juli / augustus?

1. Personen die behoren tot de sectoren die geen toelating kregen om hun activiteit te hernemen. Zij moeten dus verplicht sluiten. Deze sectoren zijn beperkt. Het gaat enkel om de discotheken, de jacuzzi’s, de hamams en de massa-evenementen. De NACE-codes (= activiteitscode, gekend bij de kruispuntbank) tonen dit aan.

2. Personen die minstens 7 opeenvolgende dagen hun activiteit hebben stopgezet, voor zover zij onder één van de volgende voorwaarden vallen:

 • De sluiting van de activiteit was verplicht – dus niet vrijwillig – (de NACE-code toont dit aan): de link tussen de gezondheidscrisis en het economisch verlies moet duidelijk zijn
 • De rentabiliteit is in vrije val, wat de stopzetting van de activiteit gedurende 7 dagen rechtvaardigt. Het verlieslatend karakter van de activiteit moet aangetoond worden indien deze zonder onderbreking werd verdergezet.
 • Personen die in quarantaine waren, waarvoor een attest noodzakelijk is.

Voorbeelden van dossiers die niet ontvankelijk zullen zijn:

 • Vermelding van een inkomstenverlies, zonder aan te tonen dat de verderzetting van de activiteit verlieslatend zou zijn
 • Geen onderbreking van de activiteit van minimum 7 opeenvolgende dagen indien u niet behoort tot een sector waarvoor de herneming niet werd toegestaan
 • Activiteitssectoren waarvan het jaarlijks verlof overeenstemt met de periode van stopzetting (bv. bouwsector)

Indien u niet strikt onder één van deze voorwaarden valt, kan u een beroep doen op andere maatregelen. U kan de vermindering, het uitstel of de vrijstelling van uw sociale bijdragen vragen.

 

Kan ik voor de maand juni nog genieten van het overbruggingsrecht ?

Indien u gedwongen bent om uw zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen, genomen door de regering of indien u uw activiteit in juni minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen vrijwillig onderbreekt door COVID-19, kan u voor de maand juni genieten van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht. In alle gevallen moet u een nieuwe aanvraag indienen 

 

Ik heb de betaling voor de maand mei niet ontvangen

De betaling gebeurt in het begin van de kalendermaand die volgt op de maand waarvoor de betaling verschuldigd is (bijvoorbeeld: de betaling van de maand mei gebeurt begin juni). Indien u de betaling van de vergoeding voor de maand mei nog niet heeft ontvangen, vragen wij u om onze diensten te contacteren die uw aanvraag zullen onderzoeken.

 

Ik heb tot op heden nog geen aanvraag voor overbruggingsrecht ingediend – wat moet ik doen ?

U heeft nog steeds de mogelijkheid om uw aanvraag in te dienen via onze onlineformulieren.

Deze formulieren zijn verschillend, naargelang de periode waarvoor de aanvraag wordt gedaan. Let dus op dat u het juiste formulier selecteert, zodat wij de specifieke voorwaarden, met betrekking tot de gevraagde periode, kunnen analyseren. De aanvraag moet ten laatste worden ingediend op het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal van onderbreking.

 

Verklaring van de belangrijke velden op het formulier van de maand juni (te vermelden datums, verplichte sluiting, betalingsperiodes, vervangingsinkomen, …)

 • Verplichte sluiting = activiteiten beoogd door het ministerieel besluit van 23/03/2020
  • De sectoren die in aanmerking komen voor deze verplichte sluitingsmaatregelen worden steeds minder talrijk
  • Voorbeelden van sectoren die in aanmerking kwamen voor deze verplichte maatregelen in het begin van de lockdown : HORECA, de evenementensector, de non-foodsector, schoonheidsinstituten, …
  • Voorbeelden van sectoren die nog steeds in aanmerking komen voor deze maatregelen: evenementensector, culturele sector, kermissector
 • Vervangingsinkomen
  • Voorbeelden: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, werkloosheidsuitkeringen
  • Het overbruggingsrecht, dat eventueel wordt ontvangen voor de maanden die voorafgaan aan uw aanvraag, wordt hier niet beschouwd als een vervangingsinkomen.

 

Waaraan kan ik mij verwachten wanneer mijn aanvraag voor de maand juni is ingediend ?

U heeft een ontvangstbevestiging ontvangen bij de indiening van uw aanvraag ?  Dan hoeft u zich geen zorgen te maken, uw aanvraag zal door onze diensten onderzocht worden. Indien u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden om van het overbruggingsrecht te genieten, zullen wij de vergoeding voor juni betalen in de eerste week van juli. Indien nodig, zullen wij u opnieuw contacteren.

 

Kan ik mijn aanvraag voor juli/augustus nu al indienen ?

Ja !

Klik hier om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier voor juli.

Klik hier om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier voor augustus.

 

Ik heb een rekeningnummer opgegeven dat niet hetzelfde is als het nummer waarmee deze bijdragen zullen betaald worden. Is dit een probleem?

NEEN, absoluut niet!  Wij betalen automatisch de vergoeding op de rekening die u op uw formulier heeft vermeld.

 

Moeten de geholpen zelfstandige en zijn helper beiden hun activiteit onderbreken om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten?

NEEN - dit is niet nodig. De toekenning van het overbruggingsrecht uit hoofde van de meewerkende partner of de helper is ook mogelijk indien de geholpen zelfstandige niet verplicht is om zijn activiteit te onderbreken.

 

Moet ik, indien ik wil genieten van het overbruggingsrecht binnen het kader van het coronavirus COVID-19, mijn ondernemingsnummer schrappen bij de KBO en bij de BTW?

Om te kunnen genieten van het overbruggingsrecht ingeval van gedwongen onderbreking door de coronacrisis voor een tijdelijke onderbreking, is het niet nodig om de schrapping te vragen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, noch bij de BTW. Indien de onderbreking definitief wordt, moet u de schrapping wel vragen. Ons ondernemingsloket staat tot uw dienst om te voldoen aan deze verplichte formaliteiten.

 

Indien ik mijn activiteiten aanvang op 1 april, kan ik dan genieten van het overbruggingsrecht?

NEEN - Wie zich aansluit op 1 april zal niet kunnen genieten van het overbruggingsrecht. Gezien de omstandigheden, raden wij u aan om uw ondernemingsproject uit te stellen.

What?

 Voor de periode van juni tot oktober 2020 voorziet de regering een steunmaatregel om zelfstandigen te helpen bij het heropstarten van hun activiteit na een tijdelijke onderbreking als gevolg van het verbod of de beperkingen binnen het kader van COVID-19.

Indien uw zelfstandige activiteit op 3 mei 2020 nog verboden of beperkt was als gevolg van de sluitingsmaatregelen, opgelegd door de regering, maar uw activiteit opnieuw de ganse kalendermaand kan uitgeoefend worden, zonder andere beperkingen, behalve deze die gelinkt zijn aan social distancing (voorbeeld : kappers, non-food-handelszaken,…), kan u aanspraak maken op deze vergoeding ter ondersteuning van de heropstart, voor zover u kan aantonen dat uw activiteit in het kwartaal vóór de maand waarop de aanvraag van toepassing is, een daling kende met minstens 10% van de omzet of van de bestellingen, ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019.

Voor de maand juni 2020 moet u een daling van minstens 10% van uw omzet of van de bestellingen kunnen aantonen, ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

 • Voor de maand juni worden enkel volgende sectoren beoogd: non-food kleinhandelaars, kappers, schoonheidsspecialisten, ambulante handelaars en markten, reisbureaus met een kantoor/ontvangstruimte ‘front office’ die moeten beschouwd worden als handelszaken, autocarbedrijven die hoofdzakelijk het vervoer van personen verzorgen in het kader van recreatieve activiteiten, zoals groepsuitstappen en reizen, …
 • Voor de maand juli gaat het om de HORECA, de sportsector, de culturele sector en elke zelfstandige activiteit in een sector waarvoor de verbodsbepalingen in de loop van de maand juni of op 1 juli werden opgeheven (bv. welnesscentra, casino’s, speelautomatenhallen, pretparken, bioscopen, openbare zwembaden, kermisactiviteiten). Voor de maand juni kunnen deze sectoren een beroep doen op het overbruggingsrecht.

Indien u niet strikt onder één van deze voorwaarden valt, kan u een beroep doen op andere maatregelen. U kan het overbruggingsrecht aanvragen (binnen de hierboven vermelde voorwaarden), alsook de vermindering, het uitstel of de vrijstelling van uw sociale bijdragen.

Klik hier om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier.

Voor bijkomende informatie, consulteer onze infoflash.

 

Tot wanneer kan ik mijn aanvraag om een uitkering indienen ?

De regels zijn hetzelfde als voor het overbruggingsrecht, dus uiterlijk op het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal van de onderbreking.

Ik heb een regularisatiebericht ontvangen voor mijn sociale bijdragen. Waar gaat het om ?

De sociale bijdragen die u in de loop van een jaar worden gevorderd, zijn altijd voorlopig.

Tijdens de drie eerste jaren van activiteit betaalt u een forfaitair bedrag. Vanaf het vierde jaar worden uw bijdragen berekend op basis van uw inkomsten van het derde jaar voordien.

Uw sociale bijdragen moeten in alle gevallen aangepast worden in functie van uw netto belastbaar inkomen van het betreffende jaar, op het ogenblik dat de belastingen ons dit inkomen meedelen.

U kan op deze regularisatie anticiperen door te vragen om uw sociale bijdragen te verhogen of te verlagen indien u denkt dat er een onevenredigheid is tussen het inkomen dat als basis dient voor de berekening van uw sociale bijdragen en het werkelijke inkomen van het jaar waarin uw bijdragen worden gevorderd.

Het bedrag van uw sociale bijdragen stemt overeen met 20,5% van uw netto belastbaar inkomen.

 

Ik heb een regularisatiebericht ontvangen en heb recht op een terugbetaling. Wanneer kan ik deze verwachten ?

Indien u teveel bijdragen heeft betaald en het regularisatiebericht een creditbedrag in uw voordeel vertoont, zal dit bedrag u binnen de 30 dagen terugbetaald worden op de rekening die wordt vermeld op uw regularisatiebericht.

 

Ik heb een regularisatiebericht ontvangen en ik moet een supplement betalen. Wanneer moet ik dit betalen ?

Indien het inkomen dat door de belastingen wordt meegedeeld, hoger is dan het inkomen waarop uw sociale bijdragen voorlopig werden berekend, moeten wij u een supplement aanrekenen.

Dit supplement moet betaald worden tegen het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin u het regularisatiebericht werd overgemaakt. (bijvoorbeeld : indien het regularisatiebericht u op 15 mei wordt overgemaakt, moet u het supplement betalen tegen 30 september).  De intresten zullen pas geboekt worden na het verstrijken van dit kwartaal.

U kan het supplement niet betalen ?

 • U kan betalingsfaciliteiten aanvragen
 • Voor de regularisaties van het jaar 2018 die verschuldigd zijn in 2020 kan u een beroep doen op het uitstel van sociale bijdragen; u zal dan de mogelijkheid hebben om de opeisbaarheid van deze supplementen met een jaar te verlengen (zie ‘Uitstel van betaling’)

 

Hoe en wanneer kan ik dit ouderschapsverlof aanvragen ?

 U heeft uw activiteit hernomen, waardoor u geen aanspraak meer kan maken op het overbruggingsrecht, maar de uitoefening van uw beroep wordt beperkt door de zorg voor uw kinderen ?  Onder bepaalde voorwaarden kan u genieten van een tijdelijke ouderschapsvergoeding.

Voorwaarden:

 • U bent de ouder van een kind, jonger dan 12 jaar, of van een kind, jonger dan 21 jaar met een beperking.
 • U kan niet genieten van de crisismaatregel van overbruggingsrecht voor de betrokken maand.
 • Uw activiteit is verminderd door de zorg voor uw kinderen als gevolg van de coronacrisis COVID-19.

 Bedrag:

Van 1 mei tot en met 30 juni 2020:

- Basisbedrag: 532,24 euro per kalendermaand.

- Voor eenoudergezinnen: 875 euro per kalendermaand.

Van 1 juli tot en met 30 september 2020:

- Basisbedrag: 532,24 euro per kalendermaand.

- Voor een kind met een beperking: 638,69 euro per kalendermaand.

- Voor eenoudergezinnen: 1.050 euro per kalendermaand.

 Hoe?

Doe uw aanvraag voor 30/09/2020 voor de maanden mei en/of juni en voor 31/12/2020 voor de maanden juli, augustus en september via ons onlineformulier.

Van welke andere steunmaatregelen, naast deze van mijn socialeverzekeringsfonds, kan ik nog genieten?

Op onze website vindt u een overzichtstabel van alle maatregelen die ondernemers kunnen helpen tijdens deze crisis. Consulteer onze checklist die regelmatig wordt bijgewerkt. Wij raden u ook aan om de officiële websites van de Gewesten te consulteren.

 

De activiteiten van mijn vennootschap (NACEBEL-codes) stemmen niet overeen met deze die in aanmerking komen voor de regionale steunmaatregelen. Wat kan ik doen? 

U kan ons ondernemingsloket contacteren! Wij zullen  u helpen met het analyseren van de mogelijkheden tot aanpassing, in functie van de economische realiteit van uw onderneming. Hiervoor kan u contact opnemen met uw consulent op het nummer 02/549.74.70 of via e-mail naar ondernemen@partena.be. U kan ook een wijzigingsaanvraag indienen via ons online Ondernemingsloket.

 

Mijn bedrijf is financieel getroffen door de COVID-19-crisis. Wat kan ik doen om mijn bedrijf herop te starten?

microStart, een partner van Partena Professional, zet een herstelplan in drie fasen op, gebaseerd op een innovatief systeem van honoreringsleningen (0% ongedekte lening), als aanvulling op de microkredieten om de onmiddellijke en langetermijnbehoeften van ondernemers na de COVID-19-crisis te financieren. Ontdek deze drie oplossingen in ons artikel. Naast deze financiële oplossingen zal microStart gratis coaching en afstandsonderwijs aanbieden.

 

Heb ik recht op gewestelijke premies ?  Waar vraag ik deze aan ?

Alle noodzakelijke inlichtingen over de toekenningsvoorwaarden en de indiening van de aanvraag kan u terugvinden op de websites van de betrokken gewesten :

 

Uitstel – voor wie en voor welke periode ?

Elke zelfstandige, ongeacht zijn bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, …) die lijdt onder de gevolgen van de coronacrisis, kan een aanvraag tot uitstel van één jaar indienen voor de betaling van zijn sociale bijdragen. Deze bijdragen mogen nog niet betaald zijn.

De maatregel is enkel geldig voor :

 • de voorlopige bijdragen van 2020.
 • de regularisatiebijdragen van het jaar 2018 die vervallen op 2020.

 

Tot wanneer mag ik mijn aanvraag tot uitstel indienen ?

Deze aanvraag mag ingediend worden tot 15 december 2020.

 

Hoe vraag ik uitstel aan voor de betaling van mijn sociale bijdragen?

Dit is heel eenvoudig! Het volstaat om dit bij ons aan te vragen via ons online formulier. Deze digitale versie zorgt ervoor dat uw aanvraag sneller kan verwerkt worden!

 

Ik heb uitstel van betaling gekregen, maar ik betaal mijn sociale bijdragen automatisch via domiciliëring. En nu?

Wij vragen u om uw domiciliëring tijdelijk op te zeggen bij uw bankinstelling. U kan dit rechtstreeks online doen.

 

Wat zullen de gevolgen zijn van mijn aanvraag tot uitstel van betaling van mijn bijdragen?

Op ons niveau zal u geen enkel negatief gevolg ondervinden voor dit jaar. Ook indien wij u elk kwartaal ter informatie herinneren aan de betreffende vervaldagen, betekent dit voor u geen enkele verplichting tot betaling. Maar, opgelet, wij vragen u om vooruit te zien naar volgend jaar toe, aangezien u dan op hetzelfde moment de bijdragen van 2021 en deze van 2020 zal moeten betalen, die nu worden uitgesteld!

Mijn inkomsten zullen dalen in 2020!  Kan ik vragen om minder sociale bijdragen te betalen?

JA!  Wij raden u aan om dit te doen indien uw beroepsinkomsten, voor het volledige jaar 2020, onder één van de wettelijke drempels blijven. Zijn uw huidige inkomsten lager dan de voorlopige berekeningsbasis van uw sociale bijdragen voor 2020? In dat geval kunt u een vermindering van sociale bijdragen aanvragen. U moet kunnen aantonen dat u lijdt onder de gevolgen van het Coronavirus en dat uw geschatte beroepsinkomsten lager zijn dan één van de wettelijke drempels. Deze maatregel heeft betrekking op alle categorieën van zelfstandigen (hoofdberoep, bijberoep, gepensioneerd,...).

U kan dit  aanvragen via ons formulier of via onze e-service, ter beschikking op onze website.

Onze raad: indien deze vermindering u wordt toegekend, moet u het volledige jaar alert blijven voor de evolutie van uw inkomsten. Contacteer ons snel indien u vaststelt dat uw inkomsten beduidend stijgen !

 

Ik heb vrijstelling gevraagd voor het eerste kwartaal van 2020. Wordt dit automatisch verlengd voor het tweede kwartaal?

NEEN - Indien u dit niet heeft verduidelijkt op uw aanvraag, moet u een nieuwe aanvraag doen en het gewenste kwartaal vermelden via ons formulier. Stuur het ons terug via de procedure die in het document wordt beschreven.

 

Kan ik vrijstelling vragen voor mijn sociale bijdragen?

Indien u aangesloten bent als:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Meewerkende partner (maxistatuut)
 • Primostarter
 • Student-zelfstandige die bijdragen betaalt zoals een zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige die professioneel actief is na de wettelijke pensioenleeftijd of die geniet van een vervroegd pensioen (zelfstandige of werknemer)

En indien u gevolgen ondervindt van het coronavirus COVID-19.

Wilt u vrijstelling aanvragen?  Vul dan dit formulier in en stuur het ons terug volgens de procedure die in het document wordt beschreven.

 

Indien ik vrijstelling vraag voor mijn bijdragen, kan ik dan nog de betaling aftrekken van mijn VAP in 2020?

NEEN - Indien u vrijgesteld bent van de sociale bijdragen van 2020, kan u de VAP-bijdragen niet fiscaal aftrekken.

Indien u de bedragen VAP die u dit jaar heeft betaald, wilt aftrekken, raden wij u aan om uitstel van betaling  te vragen voor uw sociale bijdragen en deze te betalen voor 31 december 2020.

 

Mag mijn aanvraag tot vrijstelling ingediend worden door mijn boekhouder?

JA - Voor zover de boekhouder handelt binnen het kader van de volmacht die u hem heeft gegeven, mag hij, specifiek binnen het kader van deze crisis, deze aanvraag in uw plaats indienen.
Opgelet: Wij vestigen er u aandacht op dat de vrijstelling leidt tot het verlies van rechten (op pensioen) voor de betrokken kwartalen. Bespreek dus met uw boekhouder de mogelijkheid om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen.

 

Ik heb een vrijstelling aangevraagd maar geen antwoord gekregen

Maak u geen zorgen !  Wij zullen u opnieuw contacteren na ontvangst van de beslissing van onze toezichthoudende instantie.

 

Ik heb een aanvraag tot vrijstelling van het eerste kwartaal ingediend. Zal mijn bijdrage terugbetaald worden ?

Neen. Het eventuele creditbedrag na de beslissing tot vrijstelling zal aangewend worden op uw reserve van het jaar 2020. Deze reserve zal op het ogenblik van de regularisatie van uw definitieve inkomsten gebruikt worden, wanneer deze meegedeeld worden door de belastingen.

 

Mag ik een vrijstellingsaanvraag Corona voor het ganse jaar indienen ?

Neen. Enkel de volgende bijdragen komen in aanmerking voor een vrijstellingsaanvraag binnen het kader van het coronavirus:

 • de voorlopige bijdrage van 2020
 • de regularisatiebijdragen met betrekking tot de kwartalen van 2018 die vervallen op 2020.

U kan deze vrijstelling aanvragen :

Ik wil als zelfstandige aan de slag, ondanks de gezondheidscrisis. Hoe begin ik hieraan?

Gefeliciteerd met deze nieuwe wending in uw beroepsloopbaan! Voor een vlotte start, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze bedrijfsadviseurs (link rdv Skedify). Dankzij onze partner LegalSmart kunt u ook het pakket juridische documenten op maat voor starters downloaden. Daarmee kunt u uw eerste algemene voorwaarden vastleggen, uw ideeën beschermen met een confidentialiteitsakkoord, en nog een heleboel andere zaken die makkelijk worden vergeten wanneer men als zelfstandige aan de slag wil. Ontdek dit pakket hier!

Kan ik een aanvraag van mijn werknemer voor corona-ouderschapsverlof weigeren?

 

Ja - U kunt een aanvraag voor corona ouderschapsverlof weigeren, het is geen absoluut recht voor uw werknemer. We raden u echter wel aan om een eventuele weigering van de aanvraag te motiveren. Voor bijkomende informatie over het corona ouderschapsverlof, consulteer onze infoflash.

 

Mijn werknemer neemt momenteel al ouderschapsverlof op. Kan mijn werknemer ook gebruik maken van het corona-ouderschapsverlof?

 

Ja - Het corona-ouderschapsverlof is een bijkomend verlof bovenop het bestaande ouderschapsverlof. Mits uw akkoord, kan de werknemer een lopend ouderschapsverlof tijdelijk schorsen of een lopend ouderschapsverlof omzetten in een corona ouderschapsverlof. Voor bijkomende informatie over het corona ouderschapsverlof, consulteer onze infoflash.

 

Mijn werknemer neemt momenteel tijdskrediet op maar zou nu in de plaats graag corona-ouderschapsverlof opnemen. Moet ik hiermee akkoord gaan?

Het is mogelijk om een lopend tijdskrediet (of thematisch verlof) te schorsen en in plaats daarvan gebruik te maken van het corona-ouderschapsverlof. De werknemer kan na de periode van corona-ouderschapsverlof, het tijdskrediet (of thematisch verlof) terug opnemen tot de oorspronkelijke einddatum. Aangezien het corona-ouderschapsverlof géén recht is voor de werknemer, bent u echter niet verplicht om akkoord te gaan met een tijdelijke schorsing van het tijdskrediet (of thematisch verlof) om gebruik te kunnen maken van het corona-ouderschapsverlof.

Wat raden jullie aan om te doen indien mijn werknemer weigert het werk te hervatten uit schrik om het openbaar vervoer te nemen naar het werk?

 

We raden u aan om in dialoog te gaan met de werknemer die schrik heeft om het openbaar vervoer nemen en te luisteren naar diens bezorgdheden. Het kan volstaan om uw werknemer te wijzen op de genomen preventie- en beschermingsmaatregelen of om samen met de werknemer op zoek te gaan naar alternatieven zoals bijv. een aanpassing in onderling akkoord van het begin en eind uur van het werkrooster om het gebruik van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren te vermijden.

 

Ik lever geen essentiële diensten en behoor niet tot een cruciale sector. Ben ik verplicht om mijn werknemers terug in de onderneming te laten werken of mogen ze telewerk blijven verrichten?

 

Sinds 4 mei 2020 is telewerk niet langer verplicht van overheidswege maar wordt het wel aanbevolen in de niet-essentiële ondernemingen. We raden u aan om de werknemers wiens functie er zich toe leent, zo veel mogelijk telewerk te laten verrichten. Om redenen die verband houden met de organisatie van het werk of andere objectieve, gewettigde en redelijke redenen, kunt u bepaalde of alle werknemers echter verzoeken om terug in de onderneming te komen werken en de frequentie van het telewerk (bij voorkeur geleidelijk) verminderen. Om een veilige terugkeer naar de onderneming te garanderen, zult u de nodige preventie- en beschermingsmaatregelen moeten nemen en uw werknemers hierover informeren.

 

Mag ik kiezen welke werknemer ik tijdelijk werkloos stel wegens overmacht corona en welke werknemer komt werken?

Ja, als werkgever kiest u welke werknemer u tewerkstelt en welke werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld. Het is echter aangeraden om uw beslissing te steunen op objectieve gronden en rekening te houden met de noden van de onderneming. Het vereenvoudigd systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van het coronavirus maakt het mogelijk om werkdagen af te wisselen met werkloosheidsdagen. Dit laat u toe om flexibel gebruik te maken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de werknemers afwisselend te laten werken.

 

Kan ik mijn werknemers bij werkhervatting verplichten om een negatieve Covid test voor te leggen?

Nee, u kan uw werknemer niet verplichten om een negatieve Covid-test voor te leggen en kan uw werknemer dus niet verbieden om te komen werken wanneer hij zich niet heeft laten testen. Indien de werknemer symptomen vertoont of u heeft een vermoeden dat de werknemer ziek is, dan kan u vragen aan de werknemer of hij bereid is zich te laten onderzoeken door zijn huisarts. De huisarts zal nagaan of de werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is of dat er quarantainemaatregelen moeten worden genomen. Het is wel uw verplichting als werkgever om te waken over de gezondheid van uw werknemers. Om deze reden raden we u aan om de nodige preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen en de werknemers telewerk te laten verrichten waar mogelijk. Indien de werknemer echter arbeidsgeschikt is én niet in quarantaine is geplaatst en u wenst toch dat de werknemer thuis blijft, dan zal u het loon verder moeten blijven betalen. Voor meer informatie over de te nemen maatregelen, verwijzen we naar onze infoflash

 

Van welke steunmaatregelen kan ik nog genieten?

Op onze website vindt u een overzichtstabel van alle maatregelen die ondernemers kunnen helpen tijdens deze crisis. Consulteer onze checklist die regelmatig wordt bijgewerkt. Wij raden u ook aan om de officiële websites van de Gewesten te consulteren.

Als werkgever uit een kritieke sector kan ik mijn werknemers 120 vrijwillige overuren laten presteren tijdens de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020, bovenop de 'klassieke' vrijwillige overuren. Ben ik verplicht om eerst het contingent van de ‘klassieke’ vrijwillige overuren op te gebruiken?

 

NEEN – De klassieke vrijwillige overuren moeten niet opgebruikt worden vooraleer u gebruik kan maken van de 120 bijkomende vrijwillige overuren. We raden u daarom aan om, mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de werknemer, in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 gebruik te maken van de 120 bijkomende vrijwillige overuren aangezien die – in tegenstelling tot de klassieke vrijwillige overuren – geen aanleiding geven tot overloon én vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Voor bijkomende informatie, consulteer onze infoflash.

 

Mijn werknemer heeft verlof ingepland om naar het buitenland op reis te gaan maar wil, gelet op de corona pandemie, de geplande verlofdagen nu annuleren. Ben ik verplicht om hiermee akkoord te gaan?

 

Neen – Verlofdagen kunnen enkel worden opgenomen in onderling akkoord tussen de werkgever en de betrokken werknemer. Als uw werknemer de verlofdagen al heeft ingepland en u het al heeft goedgekeurd, dan bent u niet verplicht om akkoord te gaan met de intrekking van de geplande vakantiedagen. De werknemer kan dus geen intrekking of uitstel van de verlofdagen eisen. We raden u aan om in zo’n geval samen met de werknemer te bekijken welke oplossing haalbaar is voor beide partijen, rekening houdend met de organisatie van het werk (bijv. uitstel van een deel van de verlofdagen). Voor bijkomende informatie, kunt u onze infoflash consulteren.

Gerelateerde artikels