De 5 belangrijkste vragen over het nieuwe Vlaams Opleidingsverlof

Auteur: Partena Professional
Datum:

September, opstart van het nieuwe schooljaar voor duizenden jongeren. Maar ook velen die al actief zijn op de arbeidsmarkt volgen nog een opleiding tijdens hun loopbaan. Vanaf 1 september geldt in het Vlaams Gewest het Vlaams Opleidingsverlof ter vervanging van het gekende systeem voor Betaald Educatief Verlof (zie ook onze Infoflash van 23/07/2019) . Catherine Mairy, Legal expert bij Partena Professional zet de belangrijkste vragen op een rij.

Wat is het Vlaams Opleidingsverlof precies?

Sinds 1 juli 2014 is het stelsel van betaald educatief verlof aan de gewesten overgedragen. In het Vlaams Gewest wordt het Betaald Educatief Verlof vanaf 1 september 2019 vervangen door het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Het doel van het Vlaams Opleidingsverlof is om werknemers aan te moedigen om arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen te volgen. De werkgever van zijn kant kan een gedeeltelijke terugbetaling bekomen van het loon voor de opgenomen verlofuren. In de andere gewesten blijft tot nader order het systeem van Betaald Educatief Verlof bestaan.

Wat als een werknemer een opleiding gestart is voor 1 september 2019?

Daarvoor gelden overgangsbepalingen. Werknemers die vóór 1 september 2019 een opleiding startten die recht geeft op betaald educatief verlof, kunnen dat zo verderzetten tot en met het derde gevolgde jaar van de opleiding, met als uiterlijke datum 31 december 2021. Het aantal terugbetaalde uren betaald educatief verlof wordt afgetrokken van het aantal uren recht op Vlaams Opleidingsverlof.

Voor welke medewerkers geldt het Vlaams Opleidingsverlof?

Het stelsel van het Vlaams opleidingsverlof geldt voor de werkgevers en werknemers uit de privésector die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. de werkgever heeft een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest;
  2. de werknemers is tewerkgesteld in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest

De werknemer werkt volgens een van volgende regimes:

  • voltijds;
  • ten minste 4/5 van een voltijdse tewerkstelling;
  • ten minste halftijds met een variabel arbeidsrooster;
  • ten minste halftijds met een vast rooster waarbij de opleiding gevolgd wordt tijdens de arbeidsuren.

Geldt Vlaams Opleidingsverlof ook voor werknemers die in Wallonië of Brussel werken?

De werknemers (en gelijkgestelden) die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid die niet in het Vlaams Gewest ligt, komen niet in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof. Zij hebben wel recht op het systeem van Betaald Educatief Verlof, als aan de voorwaarden van dit systeem is voldaan.

Geldt het Vlaams Opleidingsverlof voor gelijk welke opleiding die mijn medewerkers willen volgen?

Neen. Het moet om een arbeidsgerichte of loopbaangerichte opleiding gaan.

Arbeidsgerichte opleidingen zijn opleidingen die tot doel hebben de loopbanen van werknemers duurzaam te versterken of arbeidsmarktgerichte transities te faciliteren met het oog op de uitdagingen en knelpunten van de (huidige en toekomstige) arbeidsmarkt. Ze moeten bovendien opgenomen zijn in de opleidingsdatabank die de Vlaamse overheid daartoe heeft opgesteld.
Loopbaangerichte opleidingen zijn opleidingen die gevolgd worden als gevolg van loopbaanbegeleiding en die vastgelegd zijn in een persoonlijk ontwikkelingsplan. Deze opleidingen staan niet in de opleidingsdatabank, maar moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Meer weten over Vlaams Opleidingsverlof?